വെളിച്ചമേ, നയിച്ചാലും നിന്‍റെ വെളുപ്പിലേക്ക്              ഡോ.കെ.ജി.ബാലകൃഷ്ണന്‍
                
              വെളുപ്പില്‍ പതുങ്ങി 
            
              ഏഴു നാണം കുങ്ങികള്‍ 

              നിന്‍റെ ആവരണം അവര്‍ക്ക് 

             ഇരുളില്‍നിന്നു രക്ഷ.

              നീ, നിന്നിലെക്കാവാഹിച്ച്  

             അവര്‍ക്കരുളി നിത്യത.

             എഴിഴകള്‍ നെയ്ത് 

            നീ, നീയായി.  

             അത് നിന്‍റെ നിശ്ചയം; മൌനം.

             അല്ലയോ, അഴകേ,

             നിന്‍റെ നിറം വെളുപ്പാണോ?

              നീ വെളിച്ചമാണോ?

             ഒന്നെനിക്ക് തിട്ടം-

            നീ ഏഴോ എഴുന്നുറോ
             എഴയിരമോ ആണ്. 

            എഴുന്നത് ഏതും നീ.

             എഴുതപ്പെടുന്നതും നീ തന്നെ.

                           (2 )

               വെളിച്ചമേ,
   
              നീ,

            പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോള്‍,

             ഇരുള്‍ ഒളിയുവതെങ്ങ്?

             നീ എന്താണ്? ആരാണ്?

           എങ്ങും, 

             കറുത്ത കറുകറുത്ത കറുപ്പ്.

              നീ  എത്തുമ്പോള്‍, അത് 

             നിഴലായി ചമയുന്നോ?

             നീ പോകുമ്പോള്‍

             നിഴല്‍,

            ഇരുളായി പരക്കുന്നോ?

            ഇരുള്‍, കൂരിരുളായി

            നിറയുന്നോ?

           
     വെളിച്ചമേ,

           നയിക്കുമോ?

          നിന്‍റെ വെളുപ്പിലേക്ക്.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ