പി രവികുമാറിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ

പി രവികുമാറിന്റെ നചികേതസ്സ് സമീപകാലത്ത് സ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു രചനയാണ്.
പുരാണത്തെയും വേദാന്തത്തെയും ചേർത്തുവച്ച് ജീവിതത്തെപ്പറ്റി അഗാധമായൊരാലോചനയ്ക്ക് ഈ കൃതി അവസരമൊരുക്കുന്നു.
ഇതിന്റെ ഹിന്ദി പരിഭാഷ പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞു.ഉടനെതന്നെ  പോളിഷ് ഭാഷയിലേക്കും നചികേതസ്സ് എത്തും.


Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ