ഉണർവ്വ്രഹ്‌നാ രാജേഷ്

കിനാവിന്റെ നഷ്ടജാലകങ്ങളിൽ
ആത്മാവിന്റെ ദാരിദ്രംപേറിയ
അരക്ഷിതയായ ഞാൻ
അസംതൃപ്തിയുടെ സംതൃപ്തിയും
അസ്വസ്ഥതയുടെ സ്വസ്ഥതയും
എനിക്കുസ്വന്തം
ഗുരുത്വക്കേടുകൾ,
നിന്ദകൾ,
കൂടെപ്പിറപ്പുകൾ
മോക്ഷവും സ്വർഗ്ഗവുമില്ലാത്ത
ഉണരാത്ത ഉറക്കത്തിന്റെ
സ്നേഹമുള്ള സിംഹം
എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നു
ഞാനൊന്നുണർന്നോട്ടെ

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ