പ്രാണന്റെ തൂലിക


പി.കെ .ഗോപി 
ആഴത്തില്‍ മുങ്ങിത്തപ്പി 
ആദിത്യശിലയെടു-
ത്താത്മാവില്‍ ശിവലിംഗ-
മാരൊരാളുറപ്പിച്ചു ..

ആദിനാദത്തിന്നാഴ -
മോങ്കാരമന്ത്രപ്പൊരുള്‍
നാമെന്നു നാമം ചൊല്ലി 
ആരൊരാള്‍ സമര്‍ത്ഥിച്ചു ..

ജീവന്റെ മലര്‍ക്കുട-
മില്ലാതെ വേദത്തിന്റെ 
ഭൂപടങ്ങളില്‍ ജ് ഞാന-
മില്ലെന്നു പഠിപ്പിച്ചു ..

ശാരദോദയത്തിന്റെ 
താമരത്താളില്‍ വിശ്വ - 
മാനവ മഹാസൂക്ത -
മാരൊരാള്‍ കുറിച്ചിട്ടു ..

ജാതിഭൂതങ്ങള്‍ മേഞ്ഞ 
കൂരിരുള്‍ കടന്നേതു 
സ്നേഹദൂതറിവിന്റെ
നാരായണങ്ങള്‍ ചൊല്ലി.. 

ആ  മഹാഗുരുവിന്റെ 
പാദത്തില്‍ വണങ്ങാതെന്‍  
പ്രാണന്റെ സാരസ്വത 
തൂലിക ചലിക്കില്ല!
  ------------------

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?