പടുകോമരം


ജയനൻ

മദമിളകിയ മനുഷ്യഭാവത്തിൽ
ദൈവമെന്ന കനിവുതേടിയോൻ...
നെടിയ നീലാംബരം
ആഴിചക്രം
നെടുവീർപ്പുപോലൊരു
വൃക്ഷഛായ...
രക്തം,മാംസം,കഫം,രേതസ്സ്‌
പെടലിനിറയെ
പെരുത്ത ഭ്രാന്തിൻ
അവലക്ഷണങ്ങൾതൻ
പരിദംശനം...
സ്ത്രീവേദം*
പുരുഷവേദം
കുരിശുകാട്ടിയും
ജപമുരുക്കിയും
കനത്തചർമ്മത്തെ വലിച്ചുമൂടിയും
കുനിഞ്ഞുപോയന്റെ
ജനനേന്ദ്രിയം...
യൂറിഞ്ഞെറിയാം
ചെമ്പട്ടിൻ ഉടയാട
നാഗവൃക്ഷത്തിൽ തൂങ്ങിയാടുവ-
താരെറിഞ്ഞ നേരിൻ പഴങ്കോണകം...?
ഉരുക്കിമാറ്റുമോ
ഈ കീർത്തിസ്തംഭത്തെ?
മെരുക്കിടാനിനിയെന്തു പോംവഴി?
ഉദ്ധാരണം
ഉരഗശീലമെന്നൊരശരീരി
പടഹകാഹളം പോൽ
കുലം മുടിക്കുന്നു...
ഉടവാളതെന്നുറക്കെച്ചൊല്ലുവാൻ
ഉറഞ്ഞുതുള്ളുന്നൊരു പടുകോമരം...

*രതിഭാവം

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ