വരവേൽപ്പ്‌


ജെലിൻ കുമ്പളം

കിഴക്കു ചക്രവാള
പ്രസവമുറിക്കുള്ളിൽ
ആകാശ ഗർഭിണിക്കു
പേറുനോവാരംഭിച്ചു.

വിങ്ങുന്ന നിമിഷങ്ങൾ
മെല്ലെ നീങ്ങുമ്പോളൊരു
തുടുത്ത ചോരക്കുഞ്ഞു
ചിരിച്ചു പിറക്കുന്നു.

ചോരക്കുഞ്ഞിനെ ഹർഷോ-
ന്മാദത്തിലെത്തിരേൽപ്പൂ
ഭൂമിയു,മതിൽ വാഴും
സമസ്ത ചൈതന്യവും

പക്ഷികൾ കൊഞ്ചിക്കുന്നു
നാടൻ പാട്ടുകൾ പാടി,
മൃഗങ്ങൾ താലോലിപ്പു...
മൂളിപ്പാട്ടുകൾ മൂളി.

മനുഷ്യർ കൈകൾ കൂപ്പി
മന്ത്രിച്ചു വണങ്ങുന്നു.
പ്രപഞ്ച ചൈതന്യത്തിൻ
സ്രോതസ്സേ നമസ്കാരം!

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ