കറുത്ത പക്ഷിഒ.വി.ഉഷ


കൃഷ്ണപക്ഷവിരഹോഗ്രപക്ഷ-
ചലനം,
ഹൃദംബരമന്റെ
ദീപരഹിതം...

അറ്റുവീണ പക-

ലറ്റൊരാശ മമ
ദൃഷ്ടികെട്ടു കറുത്ത ചാരമൊ-
രിറ്റുശിഷ്ടമിവിടെ...
അല്ല,യല്ല പകലല്ല, വത്സര-
മല്ലി,നീണ്ട യുഗ-
മല്ലീ നീങ്ങയ-
തോർമ്മ മങ്ങിയണഞ്ഞു
താനെയിവിടെ...

കൃഷ്ണപക്ഷവിരഹോഗ്രപക്ഷ-

ചലനം
ചിദംബര-
മെന്റെ നാദഭരിതം...

ഹൃദംബര-

മെന്റെ-
ദീപരഹിതം...

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ