നഷ്ടം

പാമ്പള്ളി


ഇത്
ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ
ലോകം.
ഏകാന്തതയുടെ
തടവറയില്‍
കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട്
വിവേചനം
ദ്രവിച്ചവരുടെ ലോകം.
കൂട്ടത്തില്‍
ഞാനും.
ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവന്റെ
ജല്‍പ്പനം.
അട്ടഹാസം

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?