ശവത്തോല്‍

ടി.എ.ശശി

അദൃശ്യമായ ഒരു ശവത്തെ
പൊതിഞ്ഞ തോലു
മാത്രമാകുന്നു ഉടല്‍.

നടക്കുകയും ഇരിക്കുകയും
കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന
ഒരു ശവത്തോല്‍.

തോല്‍ മാറുന്നതും
കാണാകും ശവം.

ഏറെ കണ്ടതും അറിഞ്ഞതും
എന്റെയിശ്ശവത്തെ
നീയല്ലൊ.
നീ തന്നെ തീ വച്ചതും.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ