വസുദൈവ കുടുംബകം


എസ്സാർ ശ്രീകുമാർ

അപ്പൂപ്പൻ ഉഗ്രപ്രതാപിയാം
വിഷവൈദ്യൻവാറുണ്ണി
അപ്പനൻപേർ​‍െ(കേ)ട്ട
അപ്പോത്തിക്കരി അന്തോണി
അഗ്രസുതൻ ഔഷധക്കടയൻ
ഔതക്കുട്ടി
വേണ്ടാമരുന്നുകൾ മാത്രം
വൈരവികാരവിശാരദൻ
വികാരി ദ്വിത്വൻ വക്കച്ചൻ
മരിച്ചുവർ തന്നുടൽകാക്കും
ശവപ്പെട്ടി പണിയും പത്രോസ്‌
മൂന്നാമൻ
ഒന്നിനൊന്നുചേർന്ന്‌
പണിചെയ്യോരിവരല്ലോ
വസുദൈവകുടുംബകർ.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ