അയാള്‍


                                                                                                   ശ്രീധരനുണ്ണി 
         
                    ആരുമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ,പുസ്തക -
                    ത്താളിലെന്തോ തിരയുകയാണയാള്‍ ,
                    അക്ഷരങ്ങളഴുകി ദ്രവിച്ചുപോയ് ,
                     ചിത്ര ഭാഷ തുരുമ്പ്  കവര്‍ന്നു പോയ്‌ .
                      മാഞ്ഞു പോയ മഷി തിരഞ്ഞങ്ങനെ 
                      മാഴ്കി നിശ്ചലം നില്ക്കുകയാണയാള്‍ .
                      ഇന്നലെ വന്ന കത്തിലും കാണാതെ ,
                      ഇന്നുവന്ന കുറിപ്പിലും കാണാതെ ,
                     വര്‍ത്തമാനപത്രത്തിലും കാണാതെ ,
                     ഇത്ര  നേരവും മാഴ്കുകയാണയാള്‍ .
                     വന്ന സന്ദേശമൊക്കെ പരതിയും,
                     കേട്ട വാര്‍ത്തകളൊക്കെ തികട്ടിയും 
                     ചത്ത നൂലില്‍ കുരുങ്ങുകയാണയാള്‍ ,
                     ശുഷ്കപത്രമായ് മാറുകയാണയാള്‍ .
                     പിന്നെഞെട്ടിയുണരുകയാണയാള്‍ ,
                     പിന്നെയെന്നെ തിരക്കുകയാണയാള്‍ !

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ