രണ്ടു കവിതകൾ

ഡോ.കെ.ജി.ബാലകൃഷ്ണന്‍ 

          


                  ഒന്ന് - വര്‍ഗം 
          

                  കൊടിത്തൂവയും 

                  നായ്കുരണയും 

                 ചേരും 

                 ചൊറിയും.

                കൊടികളുടെ 

                സാധാരണ ധര്‍മം 

                ഒന്ന്.

                ജനനം മുതല്‍ 

                വര്‍ഗ സമരത്തില്‍ 

               മൂവരും ഒരേ  വര്‍ഗം,

               ദൈവം- അദ്വൈദം 

               ചൊറിഞ്ഞ് ചൊറിഞ്ഞ് 

                രാവും പകലും പക്കവും 
                മാതവും 

               പത്ത് ദിക്കു

                ഈരേഴുലകവും 

               
                ഞങ്ങള്‍,

               വലഞ്ഞ് വലഞ്ഞ് 

               ചൊറിവ് തന്ത്രങ്ങള്‍ 

              മെനഞ്ഞ് മെനഞ്ഞ് 

              മൂര്‍ത്തികള്‍ 

              പുതുനികുതികള്‍ 

               ആകാശ നീലിമയില്‍നിന്ന്‌

               കടയുവാന്‍ 

               ആഴക്കടലില്‍ നിന്ന് 

               ആവാഹിക്കുവാന്‍ 

              പദ്ധതികള്‍ -

               കമ്മീഷന്‍ 

               പോരാഞ്ഞ് യൂനിവേര്‍സിറ്റിയില്‍

               റിസെര്‍ച് ഫാക്കല്ടി!

              
               ഞാന്‍ ചിന്തിച്ചുപോകുന്നു :

               കരം,

              കരംപിരിക്കാനും, കക്കാനും 

              കോഴവാങ്ങാനും മാത്രം!
            രണ്ട് - നെയ്ത്ത്

              നീ നെയ്യുന്ന വസ്ത്രം 

              നിനക്കുള്ളത് 

             വല-എനിക്കുള്ളതും 

            
              നിന്‍റെ രജ്ജു 

             എന്‍റെ നിഹനത്തിന്നു തന്നെ.

             
             നീയെനിക്ക് വായ്പ തരും 

            അത് 

            തൂങ്ങിച്ചാവാന്‍ 

            അപ്പോള്‍ 

           നീനെയ്ത വെള്ളകൊണ്ട് 

           ഈ ശവത്തെ

           പുതപ്പിക്കും-

           റീത്ത് വയ്ക്കും

           ഒരിക്കലും എനിക്ക് 

          നാണം മറയ്ക്കാന്‍ തരില്ല.

          
          നീ നിനക്കുവേണ്ടി മാത്രം!

          നെയ്യുന്നു പട്ടുപുടവ.
     

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ