വയറിന്റെ പിഴ


ശ്രീദേവിനായര്‍       


ുന്ിലക്കഞ്ിയില്‍ൈയ്യിട്ടുനക്കി
റ്റിക്കാണെ കുപിായി
ുന്ിലിരുന്ൊരമ്മെ നക്കി
ഉന്ത്ില്‍ ക്കക്കുരുഏറുനല്‍കി.

െറ്റിത്ത്ിലെ മുറിവിന്െ പാടില്‍
െല്ത്ോടിയന്മ്മ ൊല്ി
ിന്ാണെ നാളെ നിനക്കുനല്‍കാം
ഒരു പിടിഅരിയുടോറേറ!

ാല്മാരം വിമാറിപിന്െ,
വ്വം കത്േറിവന്
ുരുന്ിലെ  ശീലം മക്കെ പത്രന്‍
മ്മത്ല്ി വിശപ്പമാറ്റി!

ക്കമുറ്റിയ െ നക്കി
െടുവീര്‍പ്പിടുന്നൊരു അമ്മയായി
നിത്യേന ദുഃഖം കുടിച്ചു തീര്‍ത്തു
അമ്മ അവനെപോറ്റിടാനായി!

കാലം    ിഞ്ു മന്‍ വര്‍ന്
ന്നോളമൊപ്പം നിവര്‍ന്നിരുന്നു
പദവിയുണ്ടായ് പണവുമുണ്ടായ്
വിവരദോഷം ുന്ിട്ടുനിന്ു!

ന്തുപെറ്റിന്െ ദ
ത്ുവട്ടം വിങ്ങലായി
വെറുതെയെന്തേ കാലം   ിഞ്ു?
ട്ടം ഓര്‍ത്ത് മ്മഞ്ു!

ുടിലിന്െ മാറ്റം കട്ടാരമായി
ാളണ്ി കാറുകായി
ായച് ുണ്മായി
ന്തം നിച്െണ്ങ്ത്ി

ാലം കിഞ്ു അമ്മിടന്
ുണ്ു നയ്ക്കാന്‍ മന്‍ മന്
ക്കക്കുരു വീരന്‍ മുരടനക്കി
പട്ടിണിത്തള്ളയെ കൊണ്ടങ്ങടക്ക് ക്ക്!  


ാണേണ്ായെനിയ്ക്കാ ദിദ്രൂപ
പ്ല്ലന്തിക്കിളൊട്ടിയ വികൃതരൂപം
ബന്ധുക്കള്‍ കണ്ടാല്‍ പരിഹസിക്കു ക്കും
കാണാതിരിക്കാന്‍ തലൂടിക്കിടത്ത്!


അകലെ മാറിയവന്‍ നോക്കിനിന്നു
മാലോകര്‍ തള്ളയെ  ക്കാണാതിരിക്കാന്‍
കോട്ടിട്ട തന്‍ മേനി കുനിഞ്ഞുനോക്കി
കണ്ണടമാറ്റിത്തുടച്ചുവച്ചു! ! 


ൊരക്കക്കുരുവിന്െ  ഓര്‍മ്മ
ീണ്ും മുന്ില്‍ പുനര്‍ജ്ജിയ്ക്കാന്‍
ിര്‍വ്വാഹമില്ത്  കാലത്ിനായി , 
 ല്‍കീല്ൈവം “സന്താനാഗ്യം”  


 

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ