സമസ്യ

     shÅntbmS³

 
   മധ്യവേനലവധിക്ക്: ഒരു സ്ത്രീപക്ഷരചന

 
   aebmf kmlnXy¯n\v kw`hn¨ A]Nb¯n\v {][m\ ImcW§fnsem¶v  ]£]mXcN\IfmsW¶v Is­¯m³ Ignbpw. s]s®gpXnbm s]s®gp¯pw ZfnXs\gpXnbm ZfnXv kmlnXyw F¶n§s\bpÅ thÀXncnhpIÄ kmlnXy cN\IfpsS Bßmhns\ \in¸n¡p¶ {]hWXbmWv.kv{Xo¡v ]pcpjt\msSm¸w Xs¶ Xpey ]¦mfn¯w D­mhpI F¶Xv hÀj§fmbpÅ apdhnfnbmWv . temI Ncn{X¯n hÀ®¯ntâbpw PmXnbptSbpw {]mtZinIXbptSbpw ASnØm\¯n  ASn¨aÀ¯s¸« P\hn`mK§Ä DbnÀs¯gpt¶ät¸mÄ, enwK]camb sshPmXy§fpsS t]cn ,bpK§fmbn  hnbÀ¸p IW§Ä ASp¡f¸pIbn \ocmhnbm¡s¸Sp¶ kv{Xo kaql¯nsâ DbnÀs¯gpt¶Â]pw Ime¯nsâ A\nhmcyXbmWv. CXn\v th­nbpÅ  ]cnivda§Ä kmaqly]cambpw kmwkvImcnIambpw kmlnXy ]cambpw hnhn[ XpdIfn  A\pkyqXw \S¶p sIm­ncn¡p¶p­v.C¯cw {]hÀ¯\§fn GÀs¸Sp¶hsc s^an\nÌv F¶ t]cv \ÂIn Hcp {]tXyI hn`mKambn Xcw Xncn¨v AhKWn¡p¶Xv , kmaqly ]camb \thm°m\¯n\v {ian¡p¶ {]hÀ¯ItcmSv sN¿p¶ IpäIcamb kao]\amWv.
 
     kmlnXy temI¯v , kv{Xo kaql¯nsâ \thm°m\w e£yw sh¨v sIm­v , ASp¯ Ime¯v Cd§nb IrXnbmWv tUm. Fkv.ambbpsS a[y th\eh[n¡v F¶ t\mhÂ. kaql¯nsâ Asæn  IpSpw_ hyhkvYnXnbpsS  t\À ]IpXnbmb kv{Xo¡pw ]pcpjt\msSm¸w Xpey ]¦mfn¯w A\nhmcyamsW¶tXmsSm¸w Xs¶ , kv{Xo¡v kaql¯nÂ,IpSpw_¯n X§Ä¡v am{Xw \ndthäm³ km[n¡p¶ Nne D¯chmZn¯§fpw D­v. A¯cw D¯chmZn¯§sf ad¶p sIm­mbn¡qSm kv{Xo apt¶äw. 


 
    a[y th\eh[n¡v F¶ t\mhen {][m\ IYm]m{Xamb lnX \mcoKW¯nsâ {]hÀ¯Ibpw kv{Xo apt¶ä¯n\v th­n Atlmcm{Xw {]hÀ¯n¨v sIm­ncn¡pIbpw sN¿p¶ Hcp A[ym]nIbmWv.Xsâ kplr¯v Pm^dns\ cPnÌÀ amtcyPv sN¿p¶ lnXbpsS a\Ên , ]t£ hnhmlm\´cw Pm^dns\¡pdn¨v  AanXamb Hcp Xcw `bw D­mIp¶p.`mhnbn  Ch³ Xs¶ `cn¨p Ifbptam F¶ DXvIWvT, Ahsf hnhml tamN\¯n\v t{]cn¸n¡p¶p.
 
     ChnsS Pm^dns\ hfsc BÀ{ZXbpÅ Hcp ]pcpj\mbn«mWv t\mhenÌv AhXcn¸n¨Xv .]ptcmKa\hmZnbmb Pm^À , tkzÑ{]Imcw Pohn¡m³ `mcysb A\phZn¡pIbpw AtXmsSm¸w hfsc Bg¯n Ahsf kvt\ln¡pIbpw sN¿p¶p. ASp¡fbnse Id ]pc­v , acpaIÄ¡pw IpSpw_¯nse aäwK§Ä¡pw `£Ww X¿mdm¡n sh¡p¶  Pm^dnsâ D½ , hnt[bXz¯nsâ aqÀ¯amb cq]amWv.`mhnbn Cu D½bmbn Xm³ cq]m´cw {]m]n¡ptam F¶pÅ tXm¶emWv lnXsb hnhml tamN\¯n\pw  kz´w Xdhm«nte¡v t]mImsX Häbv¡v Xmakn¡m\pw t{]cn¸n¡p¶Xv. F¶m C¯cw Hcp IYm ]m{X¯nsâ cq]oIcW¯neqsS , hmb\¡mcn  F{Xt¯mfw kv{Xo ]£ Nn´mKXn cq]s¸Sp¯nsbSp¡m³ Ignbpw F¶Xv tNmZyambn Ahtijn¡p¶p. F¶m kv{Xo ]£Nn´mKXtbmSv Xs¶ hnapJX ImWn¡m³ hmb\¡msc t{]cn¸n¡p¶ Xc¯nemWv , kmaqly{]hÀ¯Ibpw kv{Xo ]£hmZnbpamb tUm. amb CXnse IYm ]m{X§tfbpw IYm ]cnkc§fpw cq]s¸Sp¯nbXv.
 
         hnhml tamN\¯n\mbn tImSXn ]ckc¯v AÂ] kabw Im¯ncnt¡­n hcp¶  lnXbpsS  BßKXw Xs¶ " \nch[n kv{XoIfpsS tamN\¯n\mbn {]hÀ¯n¡p¶ Xm³ hnhml tamN\t¡kpambn _Ôs¸«v tImSXnbn h¶Xv Bsc¦nepw ImWptam'sb¶v. Cu kµÀ`w hyàam¡p¶Xv , kv{Xo hntamN\¯n\mbpÅ Bß kaÀ¸Waà ]Icw Alw F¶ Nn´mKXnbmWv Chcn A´Àeo\ambcn¡p¶Xv.
 
      lnXbpsS Iq«pImcnbmb , Häbv¡v Xmakn¡p¶ Po\m tP¡_v , A_²¯Â KÀ`w [cn¨p t]mhpIbpw , F¶m B KÀ`w At_mÀ«v sN¿pIbpw sN¿p¶p. tIcf¯nse kmaqly ]Ým¯e¯n kaqlw AwKoIcn¨ hnhmlw F¶ hyhØnXnsb  AwKoIcn¡m¯  Po\mtP¡_v ,]t£ {]khn¡m\pw apebq«m\pw X¿mdmIp¶nÃ. temI¯nse apgph³ kv{XoIfpw {]khn¡m\pw apebq«m\pw  X¿mdmImXncp¶mepÅ AhØ \½psS k¦Â]¯n\paXoXamWv. `cn¡s¸Sm³ CjvSaÃm¯Xv sIm­v `mcybmIm³ B{Kln¡m¯ Po\, ]t£ {]kh¡p¶hÄ F¶v AÀ°apÅ kv{Xp F¶ [mXphn \n¶pw cq]w sIm­ kv{Xo F¶ ]Z¯n\p t]mepw AÀlbÃ. Bip]{Xnbnse te_À dqan  {]kh¯n\nsS Rc§pIbpw \i_vZambn IcbpIbpw sN¿p¶ Hcp kv{Xotbbpw , F¶m {]khn¡m³ X¿mdÃsb¶v Dds¡ ]dªp sIm­v \nehnfn¡p¶  asämcp kv{Xotbbpw BJymbnI hc¨p Im«p¶p. ChnsS ]pcpj ]oU\§sfÃmw \ni_vZambn kln¡p¶ kv{Xo hn`mK§tfbpw F¶m ]pcpjm[n]Xy¯ns\Xnsc  \nc´cw t]mcmSns¡m­c¡pIbpw sN¿p¶ kv{Xo hn`mK§sfbmWv  t\mhenÌv Zriyam¡p¶Xv. t\mhen BZy´w D]tbmKn¨ncn¡p¶ kpefXnamb  `mj  , \à hmb\mkpJw \ÂIp¶p Cu IrXn.
    PmXnþaXþenwK t`Z§Ä¡XoXambn tIcfw {]_p²amIWsa¶m{Kln¡p¶ , PÀ½\nbnse  ss{^_ÀKv bq\nthgvknänbn dnkÀ¨v s^tem Bb ambbpsS Cu IrXn {]kn²oIcn¨Xv  Un.kn._pIvkv. hne 60 cq].

മധ്യവേനലവധിക്ക്
നോവൽ
ഡോ.എസ്.മായ
ഡി.സി.ബുക്സ് 
 
                                                 

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ