ദൈവവും ഭയവും


              

                                                                  sI F taml\hÀ½ 


                                                                  þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ

              Cu Ignª Pqembn \memw XobXn bqtdm]y³ \yq¢nbÀ KthjWtI{µ¯n B[nImcnIambn lnKvkv t_mtkm¬ IWnIsb Is­¯nb hmÀ¯ h¶p. ssZh¯nsâ  ]ndIn \n¶v At±l¯nsâ {]]©kyjvSn ImWm³ \ap¡v Ahkcw \ÂIp¶p F¶mWv CtX¡pdn¨v imkv{XÚÀ ]dbp¶Xv. AsX´mbmepw ssZhIWnI F¶p t]cn« Cu {]Xn`mkw CuizchnizmknIsfbpw \ncoizcscbpw H¶pt]mse Ae«pw F¶v XoÀ¨bmWv.

              ssZhapt­m CÃtbm F¶ tNmZy¯n\v Hcp D¯cw I­p]nSn¡m³ Øqe{]]©s¯ hnhcn¡p¶ Bt]£nIXmkn²m´hpw kq£va{]]©s¯ hnhcn¡p¶ Izm­w _eX{´hpw I­p]nSn¨p Ignªt¸mtg imkv{Xw XbmsdSp¡pIbmbncp¶p. lnKvkv t_mtkm¬ Ipd¨p IqSn apt¶m«p t]mbn.

              ]s£ imkv{X¯n\v ssZhs¯ I­p ]nSn¡m³ ]äptam ?

              CÃ. Fs´¶m ssZhw A´naambn h½psS hnImcamWv. `bw F¶ hnImcw.

              Rm³ HmÀ¡pIbmWv.  

              1962 s^{_phcn 5 \v AjvS{Kl§Ä H¶n¨p IqSpw. A¶v Zpc´§fpw A]IS§fpw XoÀ¨bmWv. temIw Ahkm\n¡pw F¶p `hnjyXv hmWn h¶p. Rm³ Xte Znhkw s^{_phcn 4 \v sshIn«v a{ZmkvþUÂln UoeIvkv FIvkv{]Ên  t`m]men \n¶p IbdpIbmWv. bqWnb³ ]_vfn¡v kÀhokv I½oj³ B^okn 6 \v cmhnse sF F Fkv & AsseUv kÀhoÊknse CâvÀ hyqhmWv. 80 koäp hoXapÅ 3 t_mKnIfmWv A¡me¯v km[mcW¡mc\pw FbÀ I­oj³Uv bm{X Xcs¸Sp¯m³ ]mIambn ]pXpXmbn h¶ UoeIvkv s{Sbn\nepÅXv. 240 koäv. Rm³ Ibdnb t_mKnbn Hä bm{X¡mc³. Rm³ am{Xw. t]Sn tXm¶n. ASp¯ t_mKnbn `mKyw. c­p t]cp­v. aq¶mas¯Xn Bcpansöv Sn¡äv sN¡À ]dªp. Sn¡äv tNmZn¡m³ t]mepw sa\s¡SmsX At±lw tImdntUmdnse koän Ccp¶p. A]ISw hcpw. h¶m Xoh­n adnbpw. XoÀ¨. FSp¯p  NmSWw. 

              1962 s^{_phcn 4, 5 XobXnIÄ C´y³ dbnÂshbv¡pw hnam\¡¼\nIÄ¡pw am{XaÃ, C´ybnse hyhkmb Øm]\§Ä¡pw, hym]mcnIÄ¡pw, tkh\taJebv¡pw FÃmw hcp¯nb \jvSw Hcp C¡tWman¡v Xpemkn IW¡m¡m³ ]äm¯{X hepXmbncp¶p.

              `bw hcp¯nb \jvSw.

              H¶c amkw \o­p \n¶v ]n¶oSv sasà sasà Ipdªp h¶v  Ct¸mgpw CSnsh«pw an¶epw hcpt¼mÄ s]s«t¶mSnsb¯p¶ apÃs¸cnbmÀ `oXn hcp¯nb hcp¯nb hcp¯ns¡m­ncn¡p¶ km¼¯nI \jvSw tIcfhpw Xangv\mSpw A\p`hn¨Xpw A\p`hn¡p¶Xpw I­t¸mÄ ]gb 1962 HmÀ¯pt]mbn.

              i_cnaebnse \Shchv A¸¯n\pw ]mbk¯n\pw hne hÀ²n¸n¨n«pw

Ipdªp. ]¨¡dn Xangv\mSn Unkv{Skv skbnÂ. tIcf¯n ]¨¡dnbpsSbpw

\ntXym]tbmKkm[\§fpsSbpw hne hmWw hn« coXnbn tatem«v. Ccp `mK¯pw ]{X§Ä¡pw Nm\epIÄ¡pw t\Xm¡Ä¡pw  NmIc.

              `bw BWv Gähpw Ffp¸w hn¡m³ ]änb DXv¸¶w F¶mWv amÀ¡änwKnse KoX. 

                       am\hkaql¯nsâ XpS¡w apX CXp Xs¶bmbncp¶p ØnXn. an¶epw shÅnSnbpw Ccp«pw acWhpw DbÀ¯nb `bw ImcWamWv  BZnaa\pjy³ ssZhs¯ kyjvSn¨Xv.

              hnizmknIÄ ]dbpw. ssZhw FÃm Imcy¯nepw t\cs¯ Xs¶ F§ns\bmWv kw`hnt¡­sX¶v XoÀ¨s¸Sp¯nbn«p­v. At¸mÄ ]ns¶ \mw F´n\v `bs¸SWw ? \apt¡hÀ¡pw, am\hcmin¡p am{XaÃ, {]IyXn¡pw PohPme§Ä¡pw amä§Ä kw`hn¨p sIm­ncn¡pIbmWv. imkv{Xw AXn\v thKX Iq«p¶p. \ap¡v Ah \ÃsXt¶m No¯sbt¶m tXm¶ntb¡mw. \mWb¯nsâ aqey¯IÀ¨bpw, km¼¯nIamµyhpw, ]pXnb BtKmfkahmIy§fpw, bp²w D­mtb¡msa¶ `bhpw, `£WhnZym`ymkmtcmKy taJeIfnse AhImis¯¡pdn¨pÅ t_m[hpw, ]pXnb ]pXnb tcmK§fpw

]IÀ¨hym[nIfpw, Nn´n¡m\pw ]dbm\papÅ kzmX{´y¯nsâ ]cnanXnIfpw FÃmw ]qcI§fmWv.

              apÃs¸cnbmÀ AWs¡«p s]m«n¯IÀ¶m D­mImhp¶  sISpXnIsf¡pdn¨pÅ `bw, AXv s]m«ptam F¶ `bs¯¡mÄ ]Xn·S§v iàamWv. _m¦v s]mfntª¡msa¶ `bw \nt£]Icn sIm­p h¶m XoÀ¨bmbpw _m¦p s]mfnbpw. I¼\n {]hÀ¯\w tamiamsW¶ hmÀ¯ ]c¯n `bw kyjvSn¨m I¼\nbpsS Hmlcnhne s]mSp¶s\ Ipdbpw. I¼\n \jvS¯n F¯pw.    

              `bw kyjvSn¨ am\pjnIkm¼¯nI \jvS¯n temINcn{X¯n H¶mw Øm\w CdmJv bp²¯n\mWv.

              Atacn¡bnsebpw {_n«\nsebpw cmjv{Sobanen«dn t\XyXz§Ä k±mw lpssksâ CdmJn kÀ¡mcnsâ ssIhiw \yq¢nbÀ Bbp[§Ä Ds­¶pw Ah D]tbmKn¨v Atacn¡sbbpw kJycmPy§sfbpw \in¸n¡m³ CdmJn\p Ignbpsa¶pw AXn\v AhÀ Xbmdmbns¡m­ncn¡pIbmsW¶pw IW¡pIfpw \nKa\§fpw Im«n \nc´cw aoUnbmbneqsS temIsa¼mSpw {]Ncn¸n¨p. bpssWäUv t\j³kv skIyqcnän Iu¬knensâ \nÀt±i{]Imcw CdmJnsâ  Bbp[ tiJcw ]cntim[n¨ hnZKv²À¡v sXfnhpIÄ H¶pw e`n¨nsænepw B ]cntim[\{]{InbIsf¡pdn¨v sshImcnIhpw kmt¦XnIhpamb CSs]SepIfoeqsS P\§fpsS `bw \ne \nÀ¯m³ ta¸dª cmjv{Sob anen«dn t\XyXz§Ä¡p Ignªp. CdmJn 2003 amÀ¨v 20 \v Bcw`n¨ bp²w 2011 Unkw_À  18 \mWv Ahkm\n¨Xv. k±mw lpssk³ XShnem¡s¸«p. Ahkm\w Xq¡pactadn.

CXnse Zp:JIcamb Xami CdmJn Atacn¡bpw {_n«\pw {]Ncn¸n¨ Xc¯nepÅ bmsXmcp \y¢nbÀ Bbp[tiJchpw CÃmbncp¶p F¶XmWv.

                ]s£ hmÀ¯IfneqsS A¡me¯v temIa\Ên DbÀ¯nb CdmJnt\mSpÅ `bw hmkvXhambncp¶p. bp²¯nsâ Bhiytam A\nhmcyXtbm `qcn]£w BÄ¡mÀ¡pw XÀ¡hnjbambncp¶nÃ. CdmJnsâ ssIhiw \yq¢nbÀ

Bbp[tiJcw D­v. k±mw lpssk³ F´n\pw aSn¡m¯ t\XmhmWv. CdmJns\ `bs¸SWw. CXmbncp¶p Nn´mKXn.

                ^ew.

                e£¡W¡n\v km[mcW¡mÀ sImÃs¸«p. AwK`wKw h¶p. AXv amän \nÀ¯n shdpw km¼¯nIcwKw ]cntim[n¡mw. 

                Cu `b¯nsâ C¡tWman¡v hmeyp .

                Atacn¡bv¡p am{Xw t\cn«pÅ bp²¨nehv. 42 e£w tImSn cq]m.

                Atacn¡³ km¼¯nIcwK¯n\v 150 e£w tImSn cq]m.

                aäp cmjv{S§fpsS km¼¯nI taJeIfnep­mb \jvSw IW¡pIq«m³ Akm²yamWv.

                ]s£ CdmJv bp²ap­mbXn\m Bbp[\nÀ½mWhyhkmb¯n\pw klmb hyhkmbtkh\ taJebv¡pw D­mb sa¨w em`¡W¡n am{Xw HXp¡n \nÀ¯mhp¶Xmbncp¶nÃ.

                `b¯n\v ]s£ Hcp henb KpWap­v. Hcp Iq«mbva ZyVam¡m³, \mw At\ym\yw Im«p¶ AI¨IÄ CÃmXm¡m³ `b¯n\p Ignbp¶p. H¶mtemNn¨m tIcfobkaqlw aps¼mcn¡epw PmXnaXhÀ¤cmjv{Sob km¼¯nI t`Zsat\y apÃs¸cnbmÀ t]mse C{X Häs¡«mbn \n¶v hnizkn¨ Hcp hnjbhpw D­mbn«nÃ. Xangv\mSn\pw CtX hnImcamWv. Häs¡«mWv. ]s£ hnizmkw tIcf¯ntâXn\v adn¨mWv F¶p am{Xw. CXv hnizmk¯ntem cmjv{Sob¡fnbntem HXp§nbnÃ. aebmfn imkv{XÚÀ¡v AWs¡«v ]cntim[\bv¡p tijw Hcp kwibhpanÃ, AWs¡«v s]m«pw. Xangv imkv{XÚÀ ]cntim[n¨p. AhÀ¡v Hcp kwibhpanÃ. AWs¡«v s]m«nÃ.

                `bw hmkvXh¯n imkv{Xs¯¡mÄ F{Xtbm hepXmWv.      

                `bw ssZhamWv.

                      þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ