മനുഷ്യാവകാശംടി.കെ.ഉണ്ണി


ഡിസംബർ 10

ലോകമനുഷ്യാവകാശദിനം..

കേൾക്കാൻ രസമുള്ള വാക്ക്

ലോകമെങ്ങും മുഴങ്ങുന്ന വാക്ക്

ഒട്ടും വിലയില്ലാത്ത വാക്ക്

വിലങ്ങിട്ടു വിലക്കുന്ന വാക്ക്

വലിയവന്റെ വായിലെ വിടുവാക്ക്

പൊതുജനത്തിനില്ലാത്ത അവകാശം

പ്രഭുക്കളിൽ ചിലർക്കുള്ള അവകാശം

അവകാശമുള്ളവർ മാത്രം മനുഷ്യർ!

വമ്പുള്ളവനും കൊമ്പുള്ളവനുമെല്ലാം

അവകാശി, മനുഷ്യാവകാശി.!

അവർക്കാഘോഷിക്കാൻ ഒരു ദിനം!

മണ്ണും വിണ്ണും അന്നവുമില്ലാത്തവന്‌

മൃഗങ്ങളായിപ്പോലും ഗണിക്കപ്പെടാത്തവന്‌

എന്തവകാശം, എന്തിന്റെ അവകാശം.!

അവകാശങ്ങളെല്ലാം തമ്പുരാനും ഏമാനും

മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം സൗജന്യങ്ങൾ.!

ലോകതമ്പുരാന്റെ സൗജന്യങ്ങളനവധി

ചെകുത്താന്റെ സൗജന്യപ്പെരുമ്പറയും

കുട്ടിരാക്ഷസരുടെ സമ്മാനപ്പെരുമഴയും

ബോംബായും വെടിയുണ്ടയായും രാസ

മാലിന്യങ്ങളായും ആണവവാണങ്ങളായും

മൊത്തമായും ചില്ലറയായും ചിക്കനായും

എയ്ഡ്സായും ന്യൂട്രിനോയും പിന്നെ

ന്യൂഡിൽസായും സഹതാപമായും

കരുണയായും സാക്ഷാൽ ദൈവമായും

പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നത് ഈ

മനുഷ്യാവകാശത്തെളിച്ചത്തിലല്ലോ.!

അത് തുടരുമെന്ന പ്രതിജ്ഞ പുതുക്കലല്ലോ

ഇന്നിന്റെ മനുഷ്യാവകാശ സുദിനം.!

ഇവർക്ക് നമോവാകമേകൂ സോദരരെ

ഇവരല്ലോ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷകർ.!

ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യാവകാശത്തിന്റെ

അപ്പോസ്തലന്മാർ.!

========

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?