നോട്ടം


അച്ചാമ്മ തോമസ്

നിന്റെ നോട്ടം എന്റെ വാക്കുകൾ
ക്കപ്പുറത്തേക്കായിരുന്നു
ഞാനോ നിന്റെ മൗനങ്ങൾ
ക്കപ്പുറത്തെ നിഗൂഢതയെ
വിശകലനം ചെയ്യുന്ന
നോട്ടത്തിലായിരുന്നു

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ