ഞാന്‍

ശ്രീദേവിനായർ

സ്സ് ഒരു അറിയക്കല്‍ പോല
ില്‍ അലള്‍ ാണ്ുകിിപോലെ.
ന്‍ ിറമേല്‍ ാനിന്ും
ിാരെയിരിപ്പുണ്ട്.ിയിയൊരു മസ്സിന്‍ മിലുകള്‍
മൊിയാലിന്ു പിക്കമ്പള്‍
മൊിയാലി ാനെന്‍
ിിമേല്‍ ാരി നില്‍പ്പുണ്ട്.

ിറമിികണ്ാനിന്ും
ിണമാണെന്ിക്കുന്ു.
ിറമില്ത്ൊരോഹമായ്
ിലില്െ നില്‍പ്പുണ്ട്.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

സ്ത്രീസ്വത്വാന്വേഷണം മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?