കവിക്ക്‌ സ്നേഹപൂർവ്വം


Print all
In new window
മോഹൻ ചെറായി

ഒരു കവിത പാടട്ടെ
ഒന്നിച്ചു പാടുവാൻ !
ഒരു ശീലുപറയട്ടെ
ഒന്നായി മൂളുവാൻ !!

ചുണ്ടുകൊണ്ടല്ലോ  നാം -
കവിതചൊല്ലേണ്ടത്‌ .....
നെഞ്ചുകൊണ്ടല്ലോ
നാമറിയേണ്ടത്‌

നീയെനിക്കാരാണ്‌ -
ആരുമല്ല ! അല്ലേ?
എന്തിട്ടുമെന്തെന്റെ
നെഞ്ചകം തേങ്ങുന്നു ?

നിന്നുടെ രോദനം
എന്റെ വിതുമ്പലായ്‌
നിന്റെ വിഷാദങ്ങൾ
എൻ കരൾവിങ്ങലായ്‌

ഒരു കവിത പാടൂ
ഒരുമിച്ചു പാടുവാൻ !
ഒരു ശീലുപറയൂ
ഒന്നായി മൂളുവാൻ !!
വേദന തിന്നാതെ
പ്രസവിച്ചോരമ്മയെ
കണ്ടതില്ല ; ഒട്ടു -
കേട്ടതുമില്ലെടൊ

പേറും കഴിഞ്ഞു തൻ -
കുഞ്ഞിനെ കാൺകയിൽ
വേദനയോർത്തമ്മ
ശാപം ചൊരിയുമോ ?

ചിറകടിച്ചകലേക്കു
നീ പറന്നകലുകിൽ
ചിറകറ്റ പക്ഷിയായ
മാറുമോ ഞാനിനി........
​‍്‌
മനസ്സൺനു മാറ്റുവിൻ
മുറിവൊന്നുണക്കിടാൻ
ഒരു ഫീനിക്സ്‌ പക്ഷിയാ-
യുയരുക വീണ്ടുമേ

ഒരു കവിതയെഴുതു;
എനിക്കൊന്നു പാടുവാൻ
ഒരു ശീലുപറയൂ;
നമുക്കൊന്നു മൂളുവാൻ!

Click here to Reply or Forward
Why this ad?Ads –
2 MPs & 42 MLAs charged with Crimes Against Women Must Resign by Jan 26
4% full
Using 0.5 GB of your 10.1 GB
©2013 Google - Terms & Privacy
Last account activity: 11 hours ago
Details

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ