സത്യാഗ്രഹമില്ലിപ്പോള്‍

 

Inline image 1                                                                  


     
                                 -നിദര്‍ശ് രാജ്
ദുരാഗ്രഹമാണ്.

നിരാഹാരം എന്നു വച്ചാല്‍
നിരന്തരാഹാരം എന്നായി.
ഗാന്ധിയാരെന്ന്
ആര്‍ക്കുമറിയാത്തതു കൊണ്ട്
ഗാന്ധിയനാണെന്ന് പറഞ്ഞ്
കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നു.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ