തവളശാസ്ത്രം

          ഗ്രീഷ്മാ മാത്യൂസ്                       

F-gp-Xm³ H-¶p-anÃm-¯ H-sc-gp-¯p-Im-cn...! A-Xmhpw F-\n-¡v Iq-Sp-X C-W-§p-¶ t]cv. em-_n Io-dn-ap-dn-¨n-«n-cn-¡p-¶ X-h-f-I-fp-sS Ah-Ø. t¢m-tdm-t^m-an-sâ K-Ôw X-§n \nÂ-¡p-¶ A-Xn-sâ B-ßm-hv F-t¶m-Sp £-an-¡s«.

  A-Sp-¯-bm-gv-¨-bm-Wv tIm-tf-Pv am-K-kn-\n F-s´-¦nepw kw-`m-h-\ sN-t¿-­ A-hkm-\ Xo-¿Xn. CXn-t\mS-Iw a-äp Un-¸mÀ-«v-a-saân-ep-Å-hÀ ]-ecpw A-h-cp-sS kr-ãn-IÄ F-Un-ä-dp-sS ta-i-bn F-¯n-¨p I-gnªp. kp-thm-f-Pn-bpw, I-Ybpw X-½n F-´m-Wv _-Ô-sa-¶v `À-¯m-hv tNm-Zn-¡p-t¼mÄ a-dp]-Sn CÃm-sX \nÂ-¡p-sa-¦n-epw, B _Ô-s¯ ]-än F-gp-Xm-sX F-sâ I-Y ]qÀ-¯n-bm-hnÃ. ]Tn-¸n-¡p¶-Xv kp-thmf-Pn B-bXp-sIm-­m-Wv X-\n-bv-¡v X-hf-sb t]m-se Xp-dn-¨p-\n-Â-¡p-¶ hen-b I-®p-I-Ä D-­m-b-sX-¶v hn-Ir-Xn-Ifm-b Nn-e hn-ZymÀ-°n-IÄ ]-d-ªp ]-c-¯n-bn-cp¶p. C-h-cpsS-sbm-s¡ hm-Zw tI-«m tXm¶pw kp-thmf-Pn F-¶m X-h-f-im-kv-{X-am-sW-¶v...! 

\m-i-§Ä..! ho-«nepw C-XpX-s¶ Ah-Ø. F-´p sN-bv-Xmepw ]-d-ªmepw H-cp X-h-fOm-b D-s­-¶m-Wv `À-¯m-hn-sâ G-ähpw ]pXn-b I-­p-]n-Sn¯w. A-bmÄ DuÀ-Ö-X-{´-¯n ]T-\w \-S-¯p-¶-bm-fmWv. A-Xmhptam C-§s\-sbm-cp kn-²m´w. P-´p-im-kv{Xw A-{X tam-i-a-sÃ-¶v ]d-ªp t_m-[y-s¸-Sp-¯m-\v C-\n k-a-b-anÃ. F-s´-¦nepw F-gp-Xn-tb Xocp. D-Ån-sâ D-Ån H-cp Xo ]-SÀ-¶p Xp-S-§n-bn-cn-¡p¶p. C-\n c-£-bnÃ. F-gp-XWw. H-cp kÀ-¤m-ß-I krãn. ]s£, F-s´-¦nepw B-tem-Nn-¡p-t¼m-tg¡pw H-cp X-h-f-bp-sS Nn{Xw a-\-Ên-te-¡v IS-¶p h-cp¶p. tIm-tf-Pn X-h-fI-sf kss¹ sN-¿p-¶ 'am-{In-th-em-bp[-sâ' ap-jn-ª Nn-cn-bpw.. t¢m-tdm-t^m-an-sâ i-àn-bm H-cp t\À-¯ a-b-¡-¯n-te¡v DuÀ-¶p ho-gp-t¼m-tg-¡pw IqÀ-¯ I-¯n sIm-­v H-cp Rc-¼p t]mepw ap-dn-bm-sX sa-\-s¡-«v X-h-fI-sf ap-dn-¡p-¶ I-«nÂ... FÃm-a-dn-ªn«pw H¶pw sN-¿m³ B-hm-sX ap-«p-kq-Nn-bp-sS IqÀ-¯ Xp-¼n ssI-Im-ep-IÄ Ip-Sp-§n-t¸m-b ]m-hw X-h-f-IÄ.. AsX, X-h-f-IÄ {]-Xn-cq-]-am-Wv..a-\p-jy-cp-sS X-s¶ {]-Xn-cq-]w.. {]-W-b-¯n-sâ B-g-§-fn ho-Wp a-cn-¡p-hm³ B-{K-ln¨p. izm-kw In-«m-sX ]nS-ªp ]nS-ªv A-§-s\.. B-g-§-f-dn-bm-sX B-g-§-fn-te¡v DuÀ-¶v ho-Wvv.. CÃ, B-tem-Nn-¡m-\p-Å i-àn t]mepw C-t¸m-gnÃ. I-gp-¯n-se A-Zr-iyamb B N-§-e ap-dp-Ip-¶pi-co-cw A-bmÄ-¡v hn«p-sIm-Sp-¯v B-ßm-hv am-{X-am-bn Po-hn-bv-¡p-hm³ ]-e cm-{Xn-Ifpw ]Tn-¸n¨pw tPm-en-bn \n¶pw hn-c-an¨mtem F-¶p ]-e-t¸mgpw Nn-´n-¨p t]m-Ip¶p. ]s£, th-em-bp[-sâ Nn-cn-sb-¡mÄ ImTn-\yam-b Nn-cn X-sâ `À-¯m-hn-\p-s­-t¶mÀ-¯-t¸mÄ B hn-Nm-cw am-bv-¨p I-f-ªp. 


\m-sfbpw D-¨-¡p-ti-jw {]m-În-¡-emWv. H¶mw hÀ-j-¡mÀ-¡v X-h-f-im-kv-{X-¯n-sâ B-Zy-]mT-§Ä A-dn-bm-¯ Ip-«n-IÄ-¡v FÃmw ]d-ªp sIm-Sp-¡Ww. ap-«p-kq-Nn ap-X R-c-¼p-h-sc... kp-j-a A-kz-Ø-am-bn F-gp-t¶äp. ho-Sn-\p-Ån \n¶pw G-tX X-h-f A-e-ap-d-bn-«p Ic-ªp Xp-S-§n...

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ