പ്രഭാത വേശ്യ

രകു  പന്തളം 

കാത്തിരിക്കുന്നു നിന്നെ ഞാന് അതിരാവിലെ…
ചൂടില്ല, തണിപ്പില്ല, മഴയില്ല വരും നീ അതിരാവിലെ
എങ്ങു നിന്നോ കിട്ടിയ വാര്ത്തകളുമായ്
നല്കുന്നു നീ വിവരങ്ങളൊക്കെയും
കെട്ടിച്ചമച്ചതോ, വളച്ചൊടിച്ചതോ…
വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങള് നിന്നെ മാത്രമായ്
കവരുന്നു നീ പീഡനക്കഥകള്
ഉണര്ത്തുന്നു കാമം ഞങ്ങളില് എന്നും
വന്നില്ലെങ്കിലോ നീ ഒരു ദിനം
വെറുക്കുന്നു ഞങ്ങള് ആ ദിവസം

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?