പെയ്ത്ത്


ജയചന്ദ്രന്‍ പൂക്കരത്തറ
9744283321

പെയ്തു തോരാത്ത
മഴയോടു
പതുക്കനെ പറയട്ടെ
ഞാന്‍ രഹസ്യം.

പര്‍വ്വതത്തില്‍
പെയ്യരുത്
കടലിലുമരുത്
കാനനത്തിലൊട്ടുമരുത്.

കുഴിവെട്ടി കുഴിവെട്ടി
തേവിടിശ്ശിപ്പൂക്കളെ
കാവലായ് നിറുത്തിയ
ഗ്രാമങ്ങളുണ്ടല്ലോ
അവര്‍ക്കായി
മാറ്റി വെക്കേണമേ
ബാക്കിയുള്ള
നിന്‍
പെയ്തു തീരാത്ത
ജന്മങ്ങള്‍.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?