ആദ്മപഥങ്ങൾ
ജവഹർ മാളിയേക്കൽ
ഇവിടെഎൻആദ്മപഥങ്ങളിലൂടെനീ
ഒരുകനൽനാളമായ്പാഞ്ഞുപോയീടവെ
മറവിതൻമാറാലനീക്കിഎൻഓർമ്മകൾ
പടരുകആണെന്റെസിരകളിലാകവെ
ഒരുകൊടുംകാറ്റിന്റചിറകേന്തിവന്നുനീ
ഒരുവർഷബിന്ദുവായ്‌എന്നിൽപതിച്ചതും
ഒരുനീരരുവിയായ്ഒന്നായ്ഒഴുകിനാം
ഒടുവിൽപിരിയുവാനാകാതെനിന്നതും
പിടയുന്നനെഞ്ചിന്റെചിതയിൽകിടന്നുനിന്
വിരഹമൊരുന്മാദനിർത്തംചവിട്ടവെ
വിധിഒരുവാളുമായ്വന്നാമനസിന്റെ
പകുതിമുറിച്ചതാംനീയൂമായ്പോകവെ
കടലുംകിനാക്കളുംകണികണ്ടിരുന്നഞാ
കനിവിന്റെതിരിനാളംഎന്തിഒഴുകുന്നു.
ഈമൂകമാംപുറംതോടെനിക്കേകുവാൻ,
ഈഅദ്മനൊംബരംഞാൻനുകര്ന്നീടുവാൻ,
ഈവിഷാദത്തിൻചുമടേന്തിനീങ്ങുവാൻ,
ഞാൻചെയ്തപരാധംഎന്തെന്നുചൊല്ലുമോ?
നിന്നിൽഞാൻകണ്ടവിശുദ്ധിയോ?
എന്നിലെനിന്നെപ്രണയിച്ചസത്യമോ?
വരുംജന്മത്തിനായ്കണ്ടസ്വപ്നമോ?
അതോ,ഒക്കയുംഞാൻകണ്ടമിഥ്യയോ?

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ