മൂന്നു ടൈറ്റിലുകൾ


ഹരിദാസ്‌ വളമംഗലം


എന്റെ കൂട്‌


നിന്റെ ഭാഷ
ഒരക്ഷരം
നേരിന്റെ
കാഴ്ച
അധികാരത്തിന്‌
അത്‌ ഒറ്റാല്‌
ഒളിവിന്‌
ഒരൊളി
എനിക്ക്‌
ഒരു കൂട്‌

മുറ്റത്ത്‌
മുറ്റത്ത്‌
ചാമ്പച്ചുവട്ടിൽ
കൊച്ചുമോനുമായി
മണ്ണപ്പം ചുട്ടുതിന്ന്‌
പക്ഷിച്ചിറകിന്റെ
മരച്ചില്ലകൾ കണ്ട്‌
ഇലയകലങ്ങളിൽ
ആകാശം കണ്ട്‌
ചെണ്ടകൊട്ടി
കുഴലുവിളിച്ച്‌
അമിട്ടുപൊട്ടിച്ച്‌
ഉൽസവം കണ്ട്‌
കുഴിയാനകളുടെ
പിറകോട്ടുനടത്തംകണ്ട്‌

കുറ്റം
ഒരു വിചാരണ
തടവ്‌
തൂക്കേറ്റൽ
പിടിയില്ലാകുറ്റം
ഒരു ജന്മത്തിന്റെ
തുരുത്തുമാത്രമേ
പരിചയത്തിലുള്ളകലുന്നാകാശം
അപാരതയിലേക്കഴിമുഖം
തുറന്നരുളുന്ന
ഗൂഢവചനമെന്താവാം

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ