കൂറത്തുണ്ട്‌


മഹർഷി

വാചകക്കസർത്തുകൾവഴിവാണിഭം
നേരുകൾനെടിയാണിതറയ്ക്കുംനാവുകൾ
പൂക്കാത്തകായ്കൾതൻഫലംതീക്കനൽ
ചോരച്ചചിന്തകൾമുന്നേനടക്കുന്നു
നീളേ

പിന്നിൽകിടക്കുന്നപുഷ്പശയ്യകൾ
നെഞ്ചിടിപ്പിന്റെനെറികേടുകൾ
മുന്നേനീന്തുന്നഭാവിസ്വപ്നങ്ങൾ
തന്നെയുംതിന്നുന്നവിറകുകൊള്ളികൾ

പേരെടുത്തെഴുതുവാനക്ഷരം
കാലേക്കൂട്ടിപറത്തുകുത്തണം
മനസ്സിൽചിരികൾവിയർക്കണം
ചിന്തയിൽതലയ്ക്ക്തട്ടണം

ഒടിച്ചിറക്കിയപ്രാണനിൽനിന്നും
കടിച്ചുതുപ്പിയനേത്രങ്ങളുടെ
തുരുമ്പെടുത്തപേമാരികൾ
ഉടുതുണിയിൽപശപ്പാകുന്നു
മേൽവിലാസം

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?