തമോഗർത്തങ്ങളും പ്രപഞ്ചവും

വെണ്മാറനല്ലൂർ നാരായണൻ


ആ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കൂ.
ആഴമേറിയ കറുപ്പിൻ കറുകറുത്ത ഗോളം (Black hole) നടുക്ക്.
പ്രകാശ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് നേർ വിപരീതം.
ആ ഗോളത്തിന് ചുറ്റും സങ്കല്പാതീത ആകർഷണ ബലം.
അകലങ്ങളിൽ നിന്ന് അടുപ്പിച്ച ധൂളികൾ അകന്ന് കുതറാൻ പ്രകാശവേഗം അടുപ്പിച്ച് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നു.
രക്ഷയില്ലാതെ കറുത്ത ഗോളത്തിലേക്ക് ചുഴിയായി ചുഴന്ന് പതിച്ച് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു.

വേഗതാ പരിധികളിൽ ഭ്രമണമാകുന്ന ചുഴിയും, നടുവിൽ ബലപരിധികളിലെ ആകർഷണവും.
വസ്തു തന്മാത്രകൾ അടിസ്ഥാന ഘടനകളിലേക്ക് പൊടിഞ്ഞ് ധൂളിയായി ഊർജ്ജ തരംഗങ്ങളായി ലയിക്കുന്നു. 

പതനത്തിന് മുൻപ് തീവ്ര പ്രകാശമായി രക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരംശം.
ചുഴലുന്ന ചുഴിയുടെ ഡൈനാമോ ഇഫക്റ്റിൽ, ഭ്രമണാക്ഷ തിരശ്ചീനമായി ഇരുവശവും ധ്രൂവീകൃത(polarized) രശ്മികൾ സ്വയം ഭ്രമണമായി, ടോർച്ച് ലൈറ്റുപോലെ രക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്.
വൃത്താകാര പ്രകാശ തകിടും, നടുക്ക് അക്ഷം വരയ്ക്കുന്ന രേഖയും.

കറുത്ത ഗോളത്തിനടുത്ത തലങ്ങളിൽ പ്രകാശത്തിന് പോലും രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല.
-------------
ആകാശ സ്വഭാവങ്ങളാണിവിടെ പ്രകടമാകുന്നത്.
ജലത്തിൽ ലയിക്കാത്ത ധൂളികൾ പോലെ, ആകാശത്തിൽ കണികകളും നക്ഷത്രങ്ങളും.

ധൂളികൾ അവയുടെ ആകർഷണത്താൽ ഒന്നുചേർന്നാൽ താനേ ഭ്രമണമാകും.
നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും ഭ്രമണത്തിലാണ്.
അടുപ്പിക്കുന്ന ആകർഷണവും, പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഭ്രമണവും.

അവയെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന എതോ രഹസ്യമുണ്ട് ആകാശത്തിൽ.
അതിന്നും അജ്ഞാതമാണ്.
തരംഗ സ്വഭാവങ്ങളാവാം പ്രകടമാകുന്നത്.

തരംഗങ്ങൾക്ക് (ഓളങ്ങൾക്ക്) ലളിത അടിസ്ഥാനമുണ്ട്.
ഉയരുകയും താഴുകയും ചെയ്യുന്ന ആപേക്ഷിക വിരുദ്ധത.
..... സങ്കീർണ്ണ രൂപങ്ങളുണ്ട്.
വിരുദ്ധ സമാന്തര ഭ്രമണ രൂപങ്ങളിൽ.
അവ പലതും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഉപഗ്രഹ ടെലിവിഷൻ റേഡിയോ തരംഗങ്ങളിൽ.

കണികൾക്കുള്ളിലെ അവസ്ഥയ്ക്കും(quantum state) തരംഗസ്വഭാവമുണ്ട്.
ആകാശത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന തരംഗമുണ്ടാകാം, തരംഗങ്ങളുണ്ടാവാം ...
... ആകർഷണ ഭ്രമണ ഇനേർഷ്യാ ശക്തികൾക്ക് പുറകിൽ.
നമുക്കത് അദൃശ്യമായിരിക്കാം
----------------------------
തരംഗമെന്നത് ആപേക്ഷിക തലത്തിലെ ഉലച്ചിലുകളാണ്.
ആപേക്ഷിക ഉലച്ചിലുകൾ വിരുദ്ധ ധ്രൂവിതമായിരിക്കും(വൈരുദ്ധ്യാത്മകം).
(ഉയരുകയും താഴുകയും ചെയ്യുന്ന ഓളങ്ങൾ പോലെ, മുന്നാക്കവും പിന്നാക്കവും ആയുന്ന ഊഞ്ഞാലാട്ടം പോലെ)
ആകാശത്തിൽ നിലവിലായ ആപേക്ഷിക ഉലച്ചിലിൽ നിന്നാവാം, കണികകളും ആകർഷണ ശക്തിയും പ്രകടമാകുന്നത്.
ആകാശത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാണാനാകാത്ത ഘടന അതിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുണ്ടാകാം.
അതേക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ഹിഗ്സ്സ് കണികാ ഗവേഷണങ്ങളിലുണ്ട്.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?