മലാല - താലിബാനിസം

സുകുമാർ അരിക്കുഴ


താലിബാനിന്‍കരുത്തുറ്റ ഫാസിസം

പെണ്കുരുന്നിറെ മുന്നില്‍ പരാജയം

ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന നേരത്തു ഹൃത്തടം

മുട്ടില്‍നിന്നു നമിക്കും മലാലയെ

                   മാലിന്യസംസ്കാരം

മാലിന്യസംസ്കരണസംസ്കാരമില്ലാത്ത

മലയാളി മാലിന്യനാറി

ആക്രി പെറുക്കുവാനെത്തുന്ന കൂട്ടരും

മാലിന്ന്യസംസ്കരണ പങ്കാളികള്‍.Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

സ്ത്രീസ്വത്വാന്വേഷണം മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ