യജ്ഞം പ്രമോദ്‌ മാങ്കാവ്‌
ജീവശ്വാസം
ബലികൊടുത്ത്‌
കാല്‍വെള്ളയില്‍
ചോരപടര്‍ത്തി
അഗാധഗര്‍ത്തങ്ങളിലെ
കഠിനതമസ്സിലൂടെയും
ദുര്‍ഘടമായ
പാതകളിലൂടെയും
നഗ്നപാദനായി
ചരിത്രാതീതകാലംതൊട്ടേ
മനുഷ്യന്‍
അര്‍ത്ഥമന്വേഷിച്ചലഞ്ഞ
ആ ജീവിതം
ഇന്നും
ആര്‍ക്കുംപിടികൊടുക്കാതെ
വഴുക്കന്‍ഉടലില്‍
അലറിചിരിച്ചു
നടക്കുന്നു.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ