പ്രഹാണം
                            
ശകുന്തള എൻ.എം.\ne-hn-f-¡n\pw \nd-]-dbv¡pw ap¼n 
\ne-hn-fn-tbmsS Ah-sfÃmw shSn-ªq

hm¡n-­n-bn \n¶pw X³ ]mZ¯nen-änb
]mY-¯n-e-h-fpsS   km-c-hpw Aenªp .

X¶n-Ñ-I-sfÃmw Krl-sam-gnbpw  apt¼
XsâXmbv \n\¨  Krl¯n¦Â shSn-ªq......

kzmÀ°Iw,  kzIm-cy-ambv \«p hfÀ¯nb
kz]v\-§-sfm-s¡ Imän ]d¯n ¡fªq.

s]«Iw \ndª Ip¸n hf-s¸m-«p-IÄ
]mgv h-kvXp-sh¶p sNmÃn Ip¸-bn-se-dn-ªq.

Ifn-s¨¸n   `{Z-ambv kq£n¨ shÅmcwþ
IÃp-IÄ  Bcpw ImWmsX Im«n If-ªq.

]«p-]m-hm-S-IÄ, Zmh-Wn-¡-¨-Ifpwþ
]mhw, A\p-P-¯n-amÀ¡p sImSp-s¯m-gn-ªq…….

Ipªm-bn-cn-¡p-t¼mÄ  Iq«p-ImÀ hoXns¨mcm
Ip¶n-¡p-cp-aWns¨¸pw Zqsc-¡fªq.-………

]q-c-¸-d-¼nse Xnc-¡n hm§ns¨mcm- ----       
sNdp Ip¦pasN¸pw  ssIam-dn-¡-gn-ªq……

ame-tImÀ¯o-Sp-hm³ IcpXn hs¨mcm Xqþ
aWn ap¯p-IsfÃmw  Ia-gv¯n-¡-f-ªq..

C¶-se-tbmfw kz´-am-bn-cp-¶-sXÃmw
C¶n³ \nd-hn AhÄ¡-\y-ambv Ign-ªq

C¶nsâ t\«s¯ X¶n-em-hm-ln-¡p-hm³
C¶seIsf AhÄ ]n¶n-embv If-ªq

IZ\w apän `h-\-sam-gnbpw ap¼mbv
I«n-sem-gnªq  Xh I£hpsam-gnªq .

]mYw þ Pew;   {]lm-Ww þ XymKw;   I£w þ apdn, A´x]pcw

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ