ദർശനം


മനോജ്

യോഗ-വിയോഗം


അറിവാണ് മനുഷ്യന്റെ മഹത്വം
കണ്ടറിവിൽ നിന്നും
 കേട്ടറിവിൽ നിന്നും
തിരിച്ചറിവിലേക്കാണ്
മനുഷ്യൻ എത്തിച്ചേരേണ്ടത്

മനുഷ്യനെ അറിയുക
പ്രപഞ്ചത്തെയും സഹജീവികളെയും
ജകാലത്തെയും അറിയലാണ്.

ആത്മീയത ഇല്ലാത്ത ശാസ്ത്രം , സാങ്കേതികവിദ്യ
പ്രകൃതിവിരുദ്ധമാണ്.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ