ഇന്റർനെറ്റ്‌


സുകുമാർ അരിക്കുഴ

ഇന്റർനെറ്റിൽ സൈറ്റടിക്കാം
ഇഷ്ടംപോലെരമിച്ചീടാം
ഇഷ്ടംപോൽമണിസ്മാർട്ടാ-
യിട്ടെൻ കൈയ്യിലതുണ്ടേൽ
ഹായ്‌...ഹായ്‌...ഹായ്‌.
ഇന്റർനെറ്റിൽ കേറീടുകിലി-
ന്നിറങ്ങുവാനേതോന്നില്ല
എന്തൊരുകഷ്ടം എന്തൊരുനഷ്ടം
വയസ്സായിപ്പോയ്‌ പെരുനഷ്ടം!?


നിഷ്പക്ഷൻകുത്ത്‌
സുകുമാർ അരിക്കുഴ

നിഷ്പക്ഷനെന്നെ കുത്തുന്നകാലം
ഞാൻ ജയിച്ചീടും ഭരണത്തിനായി
നിഷ്പക്ഷനെന്നെ കുത്തിയില്ലെങ്കിൽ
ഞാൻ തോറ്റുപോകുംഭരണമില്ലാതെ
നിഷ്പക്ഷതിത്രക്കുശക്തിയിൽ കുത്താൻ
കഴിവുള്ളകാര്യംഞ്ഞാനറിഞ്ഞില്ല
സത്യത്തിൽനിഷ്പക്ഷനുള്ളൊരുശക്തി
പക്ഷംപിടിപ്പോർക്കില്ലല്ലോസത്യം!

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ