മനോന്മയം


മഹർഷി
അഴകിൻകഴമ്പാണീഭൂമി
പുഴയത്തിലൊഴുകുംഅമൃതം
തേനൂറുംപൂങ്കാവനഹൃദയം
തിരകളിൽചിലങ്കാനടനം

വണ്ടുകൾതിരളുംസൂനം
താരകളിളകുംതടിനി
തെന്നലെഴുതിയഗാനം
തെങ്ങോലത്തുമ്പിനീണം

തിങ്കൾക്കലയുടെതിരനോട്ടം
തങ്കക്കതിരിൻവിളയാട്ടം
അലകളിലെഴുതിയകുളിരും
ചഞ്ചലമാരുതത്താഡനവും

അന്തിച്ചെമ്മാനക്കുറിമായ്ച്ച്‌
കാമദപ്രഭമടങ്ങുമ്പോൾ
തരളംസരളംനീമയങ്ങുമ്പോൾ
രാക്കിളികൾ കളഗാനങ്ങൾ

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ