പുസ്തകങ്ങൾ

ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നു
എസ്.ആർ.ലാൽ
കഥകൾ
പ്രിയത ബുക്സ്
വില 80/
അനന്തയാനം
നോവൽ
മാത്യു നെല്ലിക്കുന്ന്
പ്രഭാത് ബുക്സ്
വില 200/
വാക്കുകളുടെ പുസ്തകം
കവിതകൾ
അരുൺകുമാർ
പച്ചമലയാളം പബ്ലിക്കേഷൻസ്
കൊല്ലം
വില 75/
മന്ത്രിഡിയിലെ അമ്മമാർ
കഥകൾ
ഗണേഷ് പന്നിയത്ത്
പ്രിയത ബുക്സ്
വില 90/


ആത്മായനങ്ങളുടെ ഖസാക്ക്
വിമർശനം
എം.കെ.ഹരികുമാർ
മെലിൻഡ ബുക്സ്


തിരുവനന്തപുരം
വില 90/
pho. 0471 2721155

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?