വാർത്ത

ആത്മായനങ്ങളുടെ ഖസാക്ക് അവാർഡ് 2012malayala manorama , 30-4-2012
'ആത്മായനങ്ങളുടെ ഖസാക്ക്' അവാർഡ് ഡോ.കെ.ജി. പൗലോസ് , വെണ്ണല മോഹന് സമർപ്പിക്കുന്നു
'ആത്മായനങ്ങളുടെ ഖസാക്ക്' അവാർഡ് ഡോ.കെ.ജി. പൗലോസ് , സുജിത്ത് ബാലകൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുന്നു
'ആത്മായനങ്ങളുടെ ഖസാക്ക്' അവാർഡ് ഡോ.കെ.ജി. പൗലോസ് , പി.കെ.ഗോപിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു
'ആത്മായനങ്ങളുടെ ഖസാക്ക്' അവാർഡ് ഡോ.കെ.ജി. പൗലോസ് , പായിപ്ര രാധാകൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുന്നു
'ആത്മായനങ്ങളുടെ ഖസാക്ക്' അവാർഡ് ഡോ.കെ.ജി. പൗലോസ് , കൃഷ്ണദാസിന് സമർപ്പിക്കുന്നു
'ആത്മായനങ്ങളുടെ ഖസാക്കി'ന്റെ നാലാം പതിപ്പ് [മെലിൻഡ ബുക്സ് ,തിരുവനന്തപുരം.pho. 0471 2721155, 9061766665] ഡോ.കെ.ജി. പൗലോസ് , സാഹിത്യ പരിഷത്ത് സെക്രട്ടറി എം.വി.ബെന്നിക്ക് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു.എം.കെ.ഹരികുമാർ, പായിപ്ര രാധകൃഷ്ണൻ .പി.കെ.ഗോപി, സുജിത്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സമീപം

കൃഷ്ണദാസ്
പി.കെ.ഗോപി
പായിപ്ര രാധാകൃഷ്ണൻ
വെണ്ണല മോഹൻ
സുജിത്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?