മരം

ബി.ഷിഹാബ്


"കരി" തിന്ന്
പ്രാണന്‍ ചുരത്തുമ്പോള്‍

അശുദ്ധം കുടിച്ച്
ശുദ്ധം ശേഖരിയ്ക്കുമ്പോള്‍

വെയിലേറ്റേവര്‍ക്കും
തണലേകുമ്പോള്‍

ചവര്‍ കടഞമൃത്
വേര്‍തിരിക്കുമ്പോള്‍

ആവാസവ്യവസ്ഥയില്‍
അടിക്കല്ലാകുന്നു നീ.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?