തമ്പുരാന്റെ തുമ്പി


In new window
Print all
Collapse all
ജയചന്ദ്രന്‍ പൂക്കരത്തറ

തുമ്പതന്‍ തുമ്പത്തിരുന്നിടുവാന്‍
തമ്പുരാന്‍ കല്പന കേട്ടനേരം
തുമ്പി ചെന്നാമോദപൂര്‍വമല്ലോ
തുമ്പതന്‍ തുഞ്ചത്തമര്‍ന്നിരുന്നു.
വര്‍ണച്ചിറകുകള്‍ മന്ദമന്ദം
വിണ്ണിന്നു നേരേ ചെരിച്ചുവെച്ച്
ഗോട്ടിപോലുള്ളതാം കണ്‍കളാലേ
ചുറ്റും നിരീക്ഷിച്ചിരിയ്ക്കയായി.

തുമ്പതന്‍ പൂക്കളറുക്കുവാനായ്
കുമ്പിട്ടു കുട്ടികള്‍ വന്നനേരം
തുമ്പപ്പൂവേറെ നിറഞ്ഞ ദിക്കില്‍
തുമ്പിയിരിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടു.
ആരോ ചിറകു പിടിച്ചമര്‍ത്തി
ചോരച്ച തുമ്പിയെ സ്വന്തമാക്കി
അന്നവരുച്ചത്തില്‍ പാട്ടുപാടി
പൊന്നോണപ്പൂവിളം പാട്ടതല്ല;
തുമ്പിയേ തുമ്പിയേ കല്ലെടുക്കൂ
തമ്പ്രാന്‍ പറഞ്ഞെടോ കല്ലെടുക്കാന്‍.”
----------Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ