ആലിപ്പഴം

 ജെയിംസ് ബ്രൈറ്റ്

ആലിപ്പഴം പൊഴിഞ്ഞു,
അന്നേരം
ആമിനയും മൊഴിഞ്ഞു
അക്കരെ നിന്നൊരാമ്പല്‍
തഞ്ചത്തില്‍
കൊണ്ടുതാ എന്റെ മാരാ..
അത്തിമരം പൂത്തു
കണ്ടോ നീ
പൂത്തിരിപ്പൂമാല
കണ്ടു രസിച്ചുവല്ലോ
മൊഞ്ചുള്ള
പുഞ്ചിരി പഞ്ചസാര..!


Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ