Skip to main content

അക്ഷരരേഖ

 ആർ ശ്രീലതാവർമ്മ


സാഹിത്യപഠനത്തിലെ സർഗാത്മകത
                            
     
സാഹിത്യപഠനവും സർഗാത്മകതയും സമന്വയിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ എളുപ്പമുള്ള സംഗതികളല്ല.പഠനം ചില വ്യവസ്ഥകളെ പിന്തുടരുന്നു,എല്ലായ്പ്പോഴും.അതിന് നിശ്ചിതമായ പാഠ്യപദ്ധതികളും പഠനക്രമങ്ങളും പരീക്ഷകളടക്കമുള്ള സമയബന്ധിതങ്ങളായ നടപടിക്രമങ്ങളുമുണ്ട്.സാഹിത്യമാകട്ടെ,ഒരിക്കലും വ്യവസ്ഥാപിതമായ ചട്ടക്കൂടുകളിൽ ഒതുക്കിനിർത്തി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല.പക്ഷേ പഠനത്തിനായി സാഹിത്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പഠനസമ്പ്രദായങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന പരിമിതികൾ മനസ്സിലാക്കി ആ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടു മാത്രമേ ക്രിയാത്മകമാകാൻ കഴിയൂ.
                      കാലത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന രചനകളെ നാം ക്ലാസ്സിക്കുകൾ എന്നു വിളിക്കും.രാമായണം,മഹാഭാരതം തുടങ്ങിയ ഇതിഹാസങ്ങൾ കാളിദാസ കാവ്യനാടകങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ക്ലാസ്സിക്കുകളാണ്.ക്ലാസ്സിക്കുകൾ പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിച്ചെടുത്തില്ലെങ്കിൽ പഴയ തത്ത്വങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് പുതിയ ചിന്തകളൊന്നും സംഭാവന ചെയ്യാതെ പഠനം വളരെ വരണ്ടതായിത്തീരും.എഴുത്തച്ഛൻ കൃതികളെ ഇതിഹാസസങ്കല്പനത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നു മാത്രം നോക്കിക്കണ്ടാൽ അത് എത്രയോ പരിഹാസ്യമായിത്തീരും എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല.ചരിത്രം,സംസ്കാരം,സാമൂഹികസ്വത്വനിർമ്മിതി എന്നീ സംവർഗങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടുമാത്രമേ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിക്കുകളെ സർഗാത്മകമായി അപഗ്രഥിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.മഹാകാവ്യലക്ഷണങ്ങൾ കാളിദാസകാവ്യങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം ഉൾച്ചേർന്നുവരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് സർഗാത്മകമായ സാഹിത്യപഠനമാകുന്നില്ല.മറിച്ച് സൈദ്ധാന്തികമായ സ്ഥിതിവിവരണമോ കണക്കെടുപ്പോ ആകുന്നു.
                        സി.വി.രാമൻ പിള്ളയുടെ നോവൽത്രയത്തിൽ ഒന്നു മാത്രം പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക സൗകര്യം കണക്കിലെടുത്താണെന്നതിന് സംശയമില്ല.പക്ഷേ, 'രാമരാജാബഹദൂർ'പാഠ്യവസ്തുവായി മുന്നിൽ കിട്ടുന്ന വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും എങ്ങനെയാണ് 'രാമരാജാബഹ്ദൂറി'ലെ ജീവിതഗാംഭീര്യത്തെ ചോർച്ച കൂടാതെ പിന്തുടരുന്നത്?ഇത് വളരെ ദുഷ്കരമാണ്.പക്ഷേ സൂക്ഷ്മമായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നതുമാണ്.സി.വിയുടെ ചരിത്രസങ്കല്പനം,രാഷ്ട്രീയദർശനം ഏന്നിവ വേർതിരിച്ചറിയുകയും 'മാർത്താണ്ഡവർമ്മ'യിൽ തുടങ്ങി 'രാമരാജാബഹദൂറി'ലെത്തുമ്പോൾ സി.വി.യുടെ ദാർശനികചക്രവാളത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന വികാസപരിണാമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയുമാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത്.സി.വി.യുടെ നോവൽത്രയം ഉദാഹരിച്ചു എന്നേയുള്ളൂ.മറ്റേതൊരു എഴുത്തുകാരന്റെ കൃതി പഠിക്കുമ്പോഴും ഇതേ സമീപനമാണ് സ്വീകാര്യം.'ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത' പഠിക്കുമ്പോൾ ആശാന്റെ മറ്റ് കൃതികളും അവയിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞുകിട്ടുന്ന ആശാന്റെ കാവ്യ-ജീവിതദർശനങ്ങളും
 സ്വാംശീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പഠനം ഫലശൂന്യമാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല.
                    നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളിൽ ഭാഷയും സാഹിത്യവും പഠനത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരുടെ എന്നം കുറഞ്ഞു വരികയാണ്.മറ്റ് വിഷയങ്ങൾക്ക് സീറ്റ് ലഭിക്കാത്തവരാണ് മലയാളം പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാനെത്തുന്നത് എന്നൊരു പൊതുവിശ്വാസമുണ്ട്.ഇതിൽ കുറെ മുൻവിധിയും അടച്ചാക്ഷേപവുമുണ്ടെങ്കിലും താത്പര്യത്തെ കരുതി ഭാഷാ,സാഹിത്യപഠനങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നവർ നന്നേ ചുരുക്കമാണ് എന്നുള്ളത് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും.പഠനകർത്താക്കളിൽ താത്പര്യം വളർത്തുന്നതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷാ സാഹിത്യ പഠനപദ്ധതികൾ നവീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്.ഇതൊന്നും ഒറ്റ പ്രഭാതത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല.മാത്രമല്ല,സംഘടിതമായും സമയബന്ധിതമായും ചർച്ച ചെയ്തും പഠനവിധേയമാക്കിയും മാത്രം പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടവയുമാണ്.ഉപരിപ്ലവമായോ മേൽത്തട്ടിനെ മുൻനിർത്തിയോ ഉള്ള നവീകരണങ്ങൾക്കു പകരം അടിത്തട്ട് മുതൽ- അതായത് സാഹിത്യപഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്ത്വങ്ങൾ,സങ്കല്പനങ്ങൾ,ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം- കാലോചിതമായി നവീകരിക്കുകയും പുതിയചിന്തകളുമായി സംയോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഏറെ അഭിലഷണീയമാകും.വരുംകാലങ്ങളിൽ ഭാഷാ സാഹിത്യപഠനങ്ങളെ ക്രിയാത്മകമായി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഇത്തരം പ്രായോഗികസമീപനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുക അനിവാര്യമാണ്.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…