പൊങ്ങച്ചച്ചാക്ക്‌


മഹർഷി

അവതാരമായ്പൊന്നവതാരമായ്‌
അന്തിക്കുഞ്ഞാനാപെട്ടിതുറന്നപ്
പോൾ
വാക്കുകൾവിക്കുന്നു, വിൽക്കുന്നു
അർത്ഥമില്ലാതവആടിക്കുഴയുന്നു

കുഴഒടിഞ്ഞമൺവെട്ടിപോൽ
ച്ചറപിറായെന്തോ പറയുന്നു
വെട്ടുന്നവെട്ടൊക്കെവട്ടംകറക്കുന്നു
ഒട്ടുതൊട്ടുതേയ്ച്ചചായക്കൂട്ടുകൾ

പല്ലുകാട്ടിപുൽകുമ്പോൽ ചിരിക്കുന്നു
പച്ചപ്പരിഷ്ക്കാരത്തിൻവടുതുണി
ഒച്ചവെച്ചില്ലാതാകുന്നു ഭാഷയെ
തച്ചനുമറിയാത്തത്തടിപണിയുന്നു

കാക്കക്കൂട്ടിൽകുയിൽമുട്ടയോ
കാത്തിരുന്നുകാണുന്നുകാഴ്ചകൾ
ആഴ്ചകൾ പിന്നിട്ടുനാഴ്ചവട്ടങ്ങൾ
ആളുന്നതെന്തിനുള്ളംവെറുതെ

വിത്തെടുത്തുകുത്തിതിന്നുന്നുനാ
വിത്തംവിതയ്ക്കുന്നചിത്തവും
വീറെഴുംവാറോലകണ്ടിട്ടും
വെറുതെനടിക്കുന്നുപൊങ്ങത്തരം

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?