അലൗകികം


മണമ്പൂർ രാജൻബാബു

അകം പുൽകുമാനന്ദത്തിൻ
അലൗകിക പ്രഭാപൂരം...
അന്തരാത്മാവിൻ ജ്ഞാന-
സ്വേദഗ്രന്ഥി സ്രവിക്കവേ
മനസ്സിൻ കൈകൾ കഴുകി
തൊടേണ്ടുന്ന വെണ്മയെ,
വെളിച്ചത്തിൻ മകൾ പെറ്റ
പുകൾ പെറ്റ പെണ്മയെ,
ഹൃദയത്തിൻ തൊട്ടിലാട്ടുന്ന
വിശുദ്ധിതൻ പ്രഘോഷത്തെ
പ്രണയംകൊണ്ടു പ്രണമിക്കാൻ
പ്രാണന്റെ പൂ വിടർന്നെങ്കിൽ!...

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

സ്ത്രീസ്വത്വാന്വേഷണം മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?