നീയെനിക്കാരാണ്?


ശകുന്തള എൻ.എം

 
\osb-\n-¡m-cm-bn-cp¶p? ktJ þ
Rm³ -\n\-¡m-cm-bn-cp-¶p..?
\dp-aªp hnd]qWvS­p \nev¡pw
Hmtcm ]peÀ¡methf-bnepw Rm³
Ft¶mSp Xs¶ Xnc-¡p¶p hyÀ°w
\osb--\n-¡m-cm-bn-cp-¶p……………..?
 
 
H¶psamcn-¡epw \o sNmÃn-bnÃ,
H¶psamcn-¡epw Rm³ Bcm-ªp-anÃ,
shdpsX \n¶p Nnc-s¨mcm hoYn-bnÂ
Ifn-IÄ samgnªp \S-s¶mcm \mÄIfnÂ
Ft´m samgn-bp-hm³ angn--\o«n h¶p \o,
H¶pw ]d-bmsX Ft§m ad-bp-t¼mÄþRm³
Ft¶mSp Xs¶ Xnc-¡p¶p hyÀ°w
\osb-\n-¡m-cm-bn-cp-¶p……………..?
 
 
H¶psamcn-¡epw \o AdnªnÃ,
H¶psamcn-¡epw  Rm³ ]dªXpanÃ,
]n¨-I-KÔw ]Scpam kÔy-bnÂ
A¼-e--\S-bn Ims¯mcm \nanj-§Ä
Ft´m ]d-bp-hm³ ad-¶Xp t]mse \o
h¶p ]d-bmsX ho­­­­­­­WvSpw Xncnbp-t¼mÄþ Rm³
Ft¶mSp Xs¶ Xnc-¡p¶p hyÀ°w
\osb\n-¡m-cm-bn-cp-¶p……………..?

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?