ഗംഗ

ഡോ. കെ.ജി.ബാലകൃഷ്ണന്‍ 
                                            

                                             തണുത്തുറഞ്ഞു പൂജ്യം;
                                                ഗോമുഖത്തുനിന്നു  
                                             ഒരൊച്ചയനക്കം;
                                                ഉറവയായി ,
                                             കുഞ്ഞരുവിയായി 
                                                 ഒന്ന്;
                                              ഒന്നും  ഒന്നും ഒന്നും 
                                                 പിന്നെയും പിന്നെയും;
                                               അങ്ങനെ ആറായി.

                                             ആറ്; അത് മനസ്സ്.
                                                ഉള്ളില്‍ ഒഴുകിയെത്തുന്നതുന്നത് ;kk
                                                അറിവ്;ഏഴ്, ഏഴാഴി.

                                                 ആഴങ്ങളില്‍  ആഴ്ന്ന്,
                                                 എഴാമറിവായി 
                                                  നിറ നിറവുകളില്‍
                                                  ഒന്നായമര്‍ന്നു.

                                                 ഒന്ന്, ഒന്നായി.
                                               ഉള്ള്‌ ഉണര്‍വായി,
                                               തുടിയായി,
                                               എന്‍റെ പുല്ലാംകുഴല്‍ത്തുടിപ്പായി,
                                                നീളമായി നെടുകെ കുറുകെ.                                                             
                                                ആഴമായി അളവായി 
                                                 ആയിരം മണികള്‍ ആര്ന്ന 
                                                 ജപമാലയായി. 
                                                   ===============
                                 (ദേശീയ നദിയുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനു 28 -6 -2011    
                                   ഇന്ത്യയും ലോകബാങ്കും തമ്മില്‍ 100 കോടി ഡോളറിന്റെ കരാര്‍ ഒപ്പ് വയ്ച്ചു.)
                                              =========================                                

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?