ആത്മമദനം


                 \µmtZhn   

                    
                          Ccpfpw shfn¨hpw
                          amdn amdn ISªp sImWvSncp¶p
                          lrZbw IStImÂ
                          IÃn¨ aµc ]ÀÆXambn.
                          ]m sh×tbän
                          Bßmhn¶ebmgn þ
                          bmtIbpeªp
                          Xnf¨p sImWvSncp¶p
                          AXnÀ tcJIÄ hcªv
                          \n{Klw Ignª C{µnb§Ä
                          Ibdmbn ]gp ]gp¯v
                          Npän¡nS¸pWvsS¦nepw
                          CSbv¡nsS InXt¸än
                          NpSp \nizmk hnj¸pI þ
                          bpbÀ¯n \oäpIbmWh.
                          aZ\w XpScp¶ þ
                          hnÑnÓambn
                          ]pfbpIbmWv ISÂ
                          D{Kmthj taml¯ncIÄ
                          ]nSªpbnÀs¡mWvSWbp¶p
                          Poh\n ]ns¶bpw ]ns¶bpw
                          sXfnbpt¶mtcm¶mbn kaµw ,
                          ]ncnªp apàambqdn þ
                          IqSpam aZ\ {Zhy§sfms¡bpw
                          Zm\ambpw ISambpw
                          ssIamdm\mIp¶sXsÃm¶pta
                          AarXpw ImfIqShpsam¶mbn
                          ebn¡p¶p hoWvSp þ
                          sa¶nte¡mbn
                          _UhmánbnÂ
                          Zln¡msX
                          tijn¸q NncIme P·m´c þ
                          _ÔnX kXyambn .
                          ZpJambn.
                          aZ\ {Zhy§tfmtcm¶pw.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ