ക്വാണ്ടം


സത്താർ ആദൂർ

കാണും
തരത്തിലൊന്നൊത്തുവന്നാൽ
അല്ലെങ്കിലൊരു സേഫ്റ്റിക്ക്‌

വേലിചാടുമ്പോഴും
 ചുമ്മ ഡേറ്റിംഗ്‌ നടത്തുമ്പോഴും
കയ്യിലൊന്നെങ്കിലും കാണും
ഭദ്രമായി...

പോക്കറ്റിൽ
അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സിൽ
അതുമല്ലെങ്കിൽ
അവളുടെ കൂത്തിച്ചി ബാഗിൽ...

എന്നിട്ടും
എന്റോസ്കോപ്പി കഴിഞ്ഞാൽ
ഊരിയെടുത്ത്‌
ഒരൊറ്റയേറ്‌
ക്ലോസറ്റിലേക്ക്‌...

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

സ്ത്രീസ്വത്വാന്വേഷണം മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?