കാത്തിരിപ്പ്

സോണ ജി

കാലത്തിന്റെ
കണ്ണാടിയില്‍
മുഖം നോക്കാന്‍
എത്തിയതാണ്
ഇന്നലെ പറ്റിയ പൊടികള്‍
ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെ
ജലത്താല്‍ കഴുകി
അധരം കൊണ്ട്  മൊഴിഞ്ഞു
പകലാനയുടെ
മുതുകില്‍ കയറി
ജീവന്റെ വഴിയിലൂടെ
സഞ്ചരിപ്പാൻ
തുള വീണ സത്യത്തിന്റെ
കൈത്താങ്ങ് വേണം .
ഇതെന്റെ രണ്ടാം കാത്തിരിപ്പ് .

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ