എനി ഐഡിയ ഹൗ റ്റു ഡു ഇറ്റ്?


                  
കെ.എൽ.മോഹനവർമ്മ
           Ipd¨p Znhkw ap¼v {]kn² BbpÀthZ`njKzc\pw tIm«bv¡Â BcysshZyimebpsS Pohmßmhpamb tUmIvSÀ ]n sI hmcnbcpsS \hXn BtLmjhpambn _Ôs¸Sp¯n Hcp sat½mdnb eIv¨À FdWmIpf¯v \S¶p.  ASp¯ Ime¯v dn«bdmb tIcfm sslt¡mÀ«nse PÌokv _n BÀ _k´v Bbncp¶p {]`mjI³. hnjbw Indiginisation of our system of criminal justice F¶Xmbncp¶p. `mcXobkaql¯n hÀ²n¨p hcp¶ IpäIyXy§sf XSp¯p \nÀ¯m³ am{XaÃ, AhbpsS hÀ²\m\nc¡p Ipdbv¡m³ t]mepw C¶s¯ t]meokv \oXn\ymbkwhn[m\¯n\v Ignbp¶nà F¶v At±lw sXfnhpIÄ klnXw Xsâ kmcKÀ`amb {]kwK¯n Nq­n¡m«n. Xsâ Cu cwKs¯ 42 hÀjs¯  ]cnNbk¼¶Xbn \n¶pw {i²m]qÀhw At±lw \mw A\p`hnt¡­n hcp¶ Cu KXntISnsâ ImcW§fpw Ah amäm\pÅ {]mtbmKnI \nÀt±i§fpw AhXcn¸n¨p.
         kw`hw Zyiyam²ya¯nsâ Ac an\n«v Ahkm\ hmÀ¯Ifnsem¶mbpw  A¨Sn am²ya¯nse Ac an\n«n hmbn¨p XoÀ¡mhp¶ kw`hambpw P\¯n\p ap¶n h¶p. tIm«bv¡Â BcysshZyimesbt¸mse apdbv¡v ]ckyw \ÂIp¶ tkmgvkmbn«pw Hcp dknUâvkv Atkmbntbjsâ hmÀjnI kt½f\¯n aoUnbm {^­venbmb Hcp cmjv{Sob t\Xmhv \S¯p¶ DZvLmS\{]kwKhmÀ¯bv¡¸pdw CXn\v Hcp {]m[m\yhpw Hcp aoUnbmbpw \ÂInbnà . .
        Rm\nt¸mgpw Nn´m¡pg¸¯nemWv. CÆn[apÅ hfsc {]m[m\yapÅ Hcp Bibs¯, Xncn¨dnhns\, Hcp ]cn]mSn hmÀ¯bpsS Øncw N«¡q«nÂ\n¶v amän AXv Adntb­nSs¯¯n¡m³ F´p sIm­v aoUnbmbv¡v Ignbp¶nà F¶v Rm³ Nn´n¡pIbmbncp¶p. PÌokv _k´v {]kwK¯n C´y³ {Inan\ \oXn\nÀhlW kn̯nsâ Cu KXntISn\v Hcp {][m\ ImcWambn I­Xv Cu knÌs¯ C´ybv¡p A\ptbmPyamb coXnbn amänsbSp¡m³ eosUSpt¡­ PpUojydn C¶pw aoUntbm{IknbpsS ssI¸nSnbnemsW¶mWv. lmfn \nÈ_vZcmbn tI«psIm­ncp¶ sIm¨nbnse PUojy cwKs¯ {]apJcpsS au\amb sR«ens\ abs¸Sp¯m³ At±lw Xm\pw aoUntbm¡À \ymbhn[nIfmWv \S¯nbsX¶v Iq«nt¨À¯p.
         Cu aoUntbm{Ikn PpUojydn t]mse aäp taJeIsfbpw _m[n¨n«ntÃ?
         aoUnbm cwK¯pw aoUntbm{Ikn?
         sSenhnj\n hmÀ¯ ImWp¶ P\w dntam«v AaÀ¯n Nm\ amän kocnbente¡pw, kvt]mÀ«vknte¡pw, kn\nabnte¡pw t]mIcpXv. AXn\v shdpw hmÀ¯ t]mcm. hnjzemWv {][m\w. c­maXv i_vZw. aq¶matX I­âv hcq. 
         Ignª Fgp]Xp hÀjambn Fsâ tNÀ¯ebnse sNdnb½bpsS
Zn\Ncybnse {][m\ dn¨z cmhnse c­p aWn¡qÀ AcIÃn\Sp¯v Xn®bn Imepw \o«nbncp¶v \S¯p¶ ]{Xhmb\bmWv. ]{XanÃm¯ Znhkw


sNdnb½bv¡v aqUv Hm^mWv. FÃmhscbpw hg¡p ]dbpw. CubnsS GPâp kacw ImcWw ]{Xw In«mXmbt¸mÄ sNdnb½bpsS sIm¨p aI³ Acp¬ ss_¡psaSp¯v \mep IntemaoäÀ t]mbn tNÀ¯e _kv Ìm³Un \n¶v ]{Xw hm§ns¡m­p hcpw. Cu Hcp Imcy¯n\p am{Xta ]Xn\©p hbÊpImc\mb AcpWns\ ss_¡p sXmSm³ A½q½ k½Xn¡pIbpÅp.
           an\nbm¶v tNÀ¯ebn t]mbncp¶p. sNdnb½sb I­p. Acp¬ GPâp ]WnapS¡v XoÀ¶XnepÅ Zp:Jw hnhcn¨p. F¶n«v Ft¶mSp tNmZn¨p.
           heyOm, F´n\m Cu ]{Xw hmbn¡p¶Xv ? A½q½bpsS sskt¡ F´mtWm ? F\n¡p a\ÊnemIp¶nÃ. Rm³ CSbv¡p ]{Xw t\m¡pw. dnben thÌv Hm^v ssSw. Hcp]mSv hnhcw \ap¡v bmsXmcp BhiyhpanÃm¯Xv. \¬ Hm^v Zn \ypkv Cukv UbdIvSven A^IvSnwKv bq.
           ]¯p aWn hsc sNdnb½ ]{Xw hmbn¨p sIm­ncn¡pIbmbncp¶p. Rm³ ap¼v ho£W¯nsâ apJy]{Xm[n]cmbncp¶ Imcyw HmÀ½n¸n¨v sNdnb½ tZjys¸«p. \n\s¡ms¡ C¸w F´m ? C¶se cm{Xoev Sn hn ev I­Xp Xs¶ cmhnse ASn¨p hbv¡p¶p. CXmtWm ]{Xw ? ]Sw t]mepw Sn hn ev I­Xp Xs¶. Sn hnse t¸mse `wKnbnÃXm\pw.
          Sn hn bn ImWm¯sXm¶pw ]{X¯nentà ?
          sNdnb½ H¶bªp.
         F¶p ]dbms\m¡ptIe. Cu h­nb]IShpw BßltXyw sIme]mXtImw _emÂkwtKmw H¶pw apgph³ So ho ev hcnInÃ. Ct¸mÄ ]{X¯nsâ c­p t]Pv acWhpw A]ItSmw sIme]mXtImw BWv. AXv \¶mbn.
          sNdnb½bv¡v cmjv{Sobap­v. `À¯mhv ]­p Ime¯v tkmjyenÌv ]mÀ«nbpsS Øm\mÀ°nbmbn Akw_vfn sXcsªSp¸n\v \n¶v tXmän«p­v. heXnsebpw CSXnsebpw ]gb t\Xm¡·mÀ ]­v ho«n hcmdp­mbncp¶p.
          F\n¡v Cu cmjv{Sob¡mcpsS hg¡v hmbn¡p¶Xv CjvSamWv. kn\na ¡mcpsSbpw hg¡v CjvSamWv. ]{X¯nemsI ckapÅXv Cu hgt¡bpÅp.   
          ]{Xw hmbn¡p¶ Fsâ sNdnb½sbt¸mepÅ km[mcW¡mÀ hÀj§fmbn PohnXNcybpsS `mKambn amänb ]{Xhmb\ Imes¯ Im¸nIpSn t]mse XpScp¶p. AhÀ¡v BhiyapÅXv C¶s¯ Zn\¸{X§Ä \ÂIm³ {ian¡p¶pap­v. AhÀ¡v ]{Xhmb\ AhcpsS ]mc¼cy¯nsâ `mKamWv. Ahsc ]nSn¨p \nÀ¯m³ ]änb AXn at\mlcamb XehmNI§fpw hm¡pIfpsS ZzbmÀ°¯ntem kmay¯ntem IqSn sIm­p hcp¶ lmkyhpw Ignbp¶Xpw aäpÅhcpsS Ipä§fnepw IpdhpIfnepw ckw I­p]nSn¡m³ ]mI¯nepÅ ssienbpw C¶v ]{X§fpsS ssienbmWv.
          sNdnb½bv¡v ]{Xhmb\ kaqlt¯mSpÅ IS¸mSnsâ `mKamWv. ]s£ AcpWnsâ Xeapdbv¡v B IS¸mSv D­mIpIbnÃ.                    
         
          sNdnb½bv¡v hmbn¡m³ PÌokv hk´v \S¯nb {]`mjW¯nsâ Ct¸mÄ ]{X§fn h¶ hmÀ¯ [mcmfw aXn. \à IfÀ Nn{Xhpw, tIÄ¡ms\¯nbncp¶ alm·mcpsS t]cpIfpw hntijWhpw, {]kwK¯nse GsX¦nepw Hcp \nÀt±mjamb hmNIhpw. aXn. [mcmfw.
          ]s£ At±l¯nsâ Nn´IÄ icn¡pw sNs¶t¯­Xv Acp¬ F¶ 
]Xn\©pImc\nemWv. AhsâbmWv hcpw temIw
          F\n sFUnbm lu Sp Up Cäv ?
                              
   þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ     

                     

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ