ചില കവിതകൾ


മഹർഷി

വരികളിൽനിരങ്ങിനിരങ്ങി
അക്ഷരത്തിന്റെമൂടുകീറുന്നു
നാവിൽപൊള്ളിപ്പൊന്തി
താളംകിട്ടാതെപൊട്ടിനീറുന്നു

ഒഴുകിഅഴുകിപുഴുക്കളരിച്ച്‌
പുഴയുടെ നെഞ്ചിൽപിടയുന്നു
വരണ്ടകാറ്റുപോലെചിലപ്പോൾ
കലപില കൂട്ടിചിലയ്ക്കുന്നു

കണ്ണിൽ ഇരുളുകുമിഞ്ഞ്‌
കുത്തികൂനിയിരിക്കുന്നു
കരളിൽ കാക്കകൊത്തി
ചന്നംപിന്നമാകുന്നു

വഴിയിൽ കിടക്കുന്നശകടം
കുടിനീരിനുകൂപ്പുന്നു
വരാത്തനാളിനുവേണ്ടി
സൂര്യകിരീടംപണിയുന്നു

പണിആയുധങ്ങൾകൊണ്ട്‌
രതിസംഭ്രമംവരുത്തി
വഴികളെബലാൽസംഗിച്ച്‌
വേരില്ലാമരംഒരുക്കുന്നു.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ