അക്ഷരങ്ങളുടെ വേദന

ടി.സി.വി.സതീശൻ
വാക്കുകളെ
അക്ഷരങ്ങള്‍ക്ക് ഭയമായിരുന്നു
അക്ഷരങ്ങള്‍ കോര്‍ത്തിണക്കി
വാക്കുകളാക്കുമ്പോള്‍
അതില്‍ വേണ്ടാതീനങ്ങള്‍ കൂടുന്നുവെന്ന്
അക്ഷരങ്ങള്‍ക്ക് പരാതി

വാക്യങ്ങളെ
വാക്കുകള്‍ക്കു ഭയമായിരുന്നു
നല്ല വാക്കുകള്‍ ചേര്‍ത്ത്
മോശം വാക്യങ്ങളുണ്ടാകുന്നു
എന്നതാണ് വാക്കുകളുടെ പരാതി

ഭാഷയെ
വാക്യങ്ങള്‍ക്കു ഭയമായിരുന്നു
മോശം ഭാഷയ്ക്കുവേണ്ടി ,
നന്‍മയ്ക്ക്‌ പകരം തിന്‍മ വളര്‍ത്താന്‍
നല്ല വാക്യങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു
എന്നതാണ് വാക്യങ്ങളുടെ ഭയത്തിനു കാരണം

നീതി പുലര്‍ത്തേണ്ടത്
ഭാഷയാണ്‌
വാക്യങ്ങളാണ്
വാക്കുകളാണ്
അക്ഷരങ്ങള്‍ ഇനിയും വേദനിച്ചുകൂടാ .

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?