മഴക്കൂട്ട്


രാജു കാഞ്ഞിരങ്ങാട്


]Xp§n \Sç¶
Babmbnêì ag
Rm³ æXn¨p]mbp¶ apbÂ
IÃpsh«mw ægnbpsS
H¡¯p\nì t\mçt¼mÄ
agbpsS Bchw am{XtatI«pÅp
Xn­ണ്ടും,tImWnbpw HmSn¨mSnISì
പറ്റി¨tÃmsbì ^n\njnwKv പോയന്റ് 
sXmSm\mbpt¼mÄ
U¸Ifnbn Pbn¨ æ«nsbt¸mse
kvIqÄ]SnbnÂXpÅnXpfp¼n
Pbt`cnapg¡nbnêì ag
കുണ്ഠിതt¯msS I®v\ndªp
Bêw ImWmsX tXmÀ¯pt¼mÄ
aS§nt]mbag
]ns¶ Iq«në h¶Xp\mepaWnç

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ